آرشیف

2014-12-11

غلام محمد نقشبندی

به استقبال از بیت بالا

 عـشـقــم بـه جـنـون مـایــل عـقـلــم بــه هـنـرنــازد
درکـشـمـکـــش هـــردو دیـــوانــه شـــوم یــــا نــه
  

به استقبال از بیت بالا

  
 از خـــمــرلـــعـــل آذر رنــــدانـــــه شــــوم یــــا نــــه
مــــایـــل بــه شـــراب نـــاب افـســانـــه شـوم یـا نـه
 
ازایــنــجــا لــعـــل مــــذاب وازجـــای دیــگـر پــنـبـه
درپـرتـــودو آتـــش پـــروانـــــــه شـــــوم  یــــا نــــه
 
درکـیـــش چــلــپــایــــان رومـی گـفـت: زرخـسـارش
درخــاج مـســیــح زلـفــش گـفـت: هـالـه شـوم یـانـه
 
زنـــاربـــه مـیــان بـسـتـــــه از عـنـبـرگــیـسـویــــش
چـــــون دربــــان بـــه ایـن درگـاه اسـتـاده شوم یانه
 
چــون شـمــاس کـنــم آتـــش درمــعـــبــــد دربــانـش
واز زهــدریـــا، مــفــتــی! بـیــگــانـــه شـوم یــا نــه
 
خــــادم بـــه بـــت تــــرسـا فـــرمـانـبـربـه جـادویــش
پــیـــدا، آتـــش ســیـــال مـسـتــانــه شــــوم یـــا نــه
 
عــشــقــم بــه جـنــون مــوجـی لـنـگرزد درین دریا
درمــوج کـــف پـــرخــون بــهـــانــــه شــوم یــا نـه
 
درمـــذهــــب مــــا رنــــدان فــرمــانـبـربـود دربــان
چون نقش همین دربان به خـمـخـانـه شــوم یـا نــه
 
چشمش به تو گفت :ساقی! یا بـرمنی سـاغـرنـوش
از بــــهــرنـــوش دردی پـــیــــالــــه شـــوم یـا نـــه
 
خـــوی کـــرده سـیــب عـارض شـرمنده نمود شبنم
بــرعـارض او گـفـت: خــوی چون ژاله شوم یا نه
 
گــر امـر کــنـــد فــــوزی خــمــرازلـعــل اونـوشــم
چـــون عـــارض مـیـگــونـش گـل، لالـه شـوم یانه
 
چون شیخ شهرصنعان درامرش شـوم خــوکـبــان
چون عشقم جنون انـداخـت دل بـاخـتـه شـوم یا نه
 
عقلم را به جادو سوخت چشمـانـش چـوســامــری
جـانــم را بـه نــارعـشـــق دیــــوانــه شـوم یـا نــه
 
چــون مــانــی کـشـیـد نـقـشـی نقـشبـند ازاین خامه
درزلــف دلاویـــزش چـــون شـــانـــه شـــوم یـا نـه
 

با احترام غلام محمد نقشبندی شهر چغچران (فیروزکوه) 2/12/1388