آرشیف

2014-12-25

نیک محمد مستمند غوری

به استقبال ازغزل مشهور استاد سخن استاد خلیل الله خلیلی که بدین مطلع سروده اند

 

 به استقبال ازغزل مشهور استاد سخن (استاد خلیل الله خلیلی) که بدین مطلع سروده اند.
 
 

"نـالـه بـدل شـد گـره  راه نیستان کجاست
خانه قفس شد بمـن طرف بیابان کجاست"
 


 
یـار زمــن دل ربـــود دلـبـر جـانان کجاست
کیست که گوید بمن کبک خرامان کجاست
تـیـغ بـه دل مـیـزنـد ابـروی چون خنجـرش
گـو بـه طبـیب دلم دارو و در مان کجـاسـت
عـاشـق روی تـوام گـیـسـوی شب رنگ را
دورکن ازچهره ات آن رخ جانـان کجاست
بسته به گیسوی تـوعمرمن اسـت یـارمـن
دورمـرو تـو ز من عـمـرفــراوان کجاست
عــاشــق زار تـــوام تـــوشـنـــۀ دیـــدار تو
عشق مـرا کور کرد یوسف کنعان کجاست
جلوه نـمــا ای عـزیـز، روی مپوشان زمن
آنـکـه مـرامـی کـشد ازغم هجران کجاست
جــان مـرا سـوخـت اسـت بـرق نـگاه تویار
قـهـر چـرا مـیـکـنـی؟ غنچه خندان کجاست
نــالــۀ ابـن «بـیـنـوا» راه نـیـسـتـان گـرفت
لالـۀ اشـکـم نـگـرگـوشۀ دامــان کـجـاسـت

 نیک محمد مستمند غوری
زمستان 4/11/1389هرات