آرشیف

2015-2-4

انجنیر فضل احمد افغان

به ارتباط گزارش آقای امان معاشر: مهاجرت و چالشهای فرهنگیدر برتش کلمبیا

برادر عزیز آقای معاشر سلام و تشکر از لطف شما و معلومات که راجع به کانفرانس اجتماعی، مهاجرین و چالشهای فرهنګی در ونکور دادیده اید در حفظ و آمان خداوند بزرګ باشید.
برادر عزیز خدمت شما با کمال معذرت عرض باید کرد که من مخالف استفاده افغانستانی در عوض افغان میباشم چه در پاسپورت و اسناد رسمی من و همه افغانهای دیګر که به هر قوم ، منطقه و مذهب یاد نامیده میشوند بنامپر افتخار افغان یاد و مهاجرت نموده اند و تا حال در جوامع بین المللی چون سازمان ملل متحد مادروطن عزیز ما افغانستان ، ملت ما افغان و واحد پولی ما افغانیمیباشد فی لهذا من نمیخواهمو نه ضرورت دارم هویت اصلی خود را و نسلهای آینده خواهران و برادران مهاجرخود رامغشوش سازم بلی هروقتی در جوامع بین المللی هویت اصلی ما که افغان است به افغانستانی تبدیل شد من نیز به آن احترام خواهد ګذاشت نه حال.
برادر عزیز از نوشته جناب شما چنین بر می آید که در کانفرانس وانمود ګردیده که علت عقب ماندن و متحد نشدن ما از فرهنګ اصیلی افغانی اینست که ما افغانها معتقد به سیکولاریزم نیستیمویګانه راه اتحاد ما چنګ زدن به سیکولاریزممیباشد من به این باورم کهموضوعحفظ فرهنګ و اتحاد یک جامعه چه درنظام سیکولاریزم باشد و یا غیر سیکولاریزم میتواند فرهنګ خود را حفظ ، متحد و بیشتر انکشاف داده شود طور مثال اقلیتهای هندی، چینائی ، ایرانی و غیره وغیره به استثنای جامعه افغانی علرغم ما فشارهای فرهنګی جوامع سیکولاریزم فرهنګ اصیل خود را حفظ و مراسم فرهنګی خود را بشکل بسیار عالی پیش میبرند زبانهای ملی خود را با مذاهب شان حفظ ، تقویه و در جوامع بیګانه با حفظ احترام به به فرهنګ و کلتور محیط زیست از فرهنګ خودشان و هویت ملی خود دفاع میکنند و بزبانهای ملی و رسمی که اساس و بنیاد و معرف فرهنګ شان است صحبت میکنند و نشرات میکنند تا دیګران تشویق به فرا ګرفتن زبانهای ملی خود شوند مناز اینکه فرزندانمو دیګر فرزندان هموطنم نمیتوانند نوشته های منویا اولیای خود را بخوانند رنج میکشم اګر یک فرزند افغان زبانهای مادری خود را ندانند آنها نمیتوانند از هویت ملی و ریشه های اصلی مسائیل سیاسی ، اجتماعی ،تاریخی و جغرافیائی مادروطن خودو نیاکان خود خبر شوند بلی بعضی میفرمایند که کتابخانه ها پر از کتاب و معلومات است ضرورت نیست که ما به زبانهای خود کتاب بخوانیم و یا یک مطلب را بنویسیم من از این خواهران و برادرانکه چنین فکر میکنند میپرسم که چند فیصد افغانهای ما در همینجاه و یا در کشور عزیز ما به لسانهای خارجی آشنائی دارندو نوشته های خارجی ها چقدر قابل اعتماد است لهذا من به این باورم که نقص در بقچه آورده شدهاز مادروطن نیست بلکه همان موسیقی اصیل افغانی است که در بقچه آقای قیام از مادروطن به ونکور انتقال و ما امروز به آن سر میشورانیم و افتخار میکنیم مشکل اصلی اینست که مرجعی نیست که چطور بقچه را باز و از آن استفاده سودمند به نفع افغانها کنند و افغانها را نیز آشنا به فرهنګ، کلتور و عنعنات اصیل افغانی که در بقچه ها اند چونچینائی ها و هندیها استفاده کنند یعنی ما اتحادیه سالم که در مرام اساسنامه آن فعالیتهای فرهنګی و کلتوری ذکری به عمل آمده باشد نداریم ما اتحادیه بنام عام المنفعه داریم که در انحصار چند نفر محدود منفعتجو بود ه و در بیست و چهار سال جز توطیه ،فریبکاری ، دسیسه بازی ، دروغګوی و فریبکاری چیزی دیګری نبوده و چندین نسل افغان را بشمول فرزندان عزیز من از نعمت فراګرفتن لسانهای مادری محروم نموده اند و نمیتوانند فارسی و پشتو و دیګر لسانهای متداول افغانستان را بخوانند و حتی صحبت صحیح چون یک جوان هندوستانی و چینای کنند بلی ما مکتب بنام سید جماالدین افغان داریم آیا تعمیر مکتب از خود داریم ؟ آیا از منابع دولتی برای ما و مکتب ما کمک مالی میشود ؟ آیا ما برای زنان افغان خود یک سازمان رسمی که از طرف دولت کاناداکمک و فعالیتهای فرهنګی و اجتماعی خود را به پیش ببرند داریم ؟ آیا ما سازمان قانونی بزرګسالان در چوکات اتحادیه داریم که از طرف دولت کانادا برسمیت شناخته شده باشد و کمک مالی نمایند ؟ آیا ما از خود یک مرکز که بنام اتحادیه و یا مرکز فرهنګی و کلتوری یاد شود داریم ؟آیا سازمان رسمی جوانان افغان داریم، نخیر ما هیچ چیز نداریم من بارها کتبی و شفائی به اتحادیه عرض نموده ام که ما قانون میسازیم خود قانون را به بهانه که اتحاد خراب میشود زیر پا و مرامهای خود را که برای منافع ما باشد به پیش میبریم بنازم این اتحاد را که بیست چهار سال است ګلو پاره میکنیم اما بازهم اتحاد نداریم چرا به هوش نمی آیم لطفآ بخاطر خداوند (ج) و مقدسات بیائید دیګر فریب فریبکاران رانخوریم و اتحادیه ای بسازیم که معنی واقعی عام المنفعه را افاده و افغانها از آن مستفید ګردند.
برادر عزیز آقای معاشر من دیکر نمیتوانم تحمل این همه بیعدالتیها را که در حق خواهران و برادران افغان ما در بریتش کولمبیا صورت ګرفته تحمل نمایم من حاضرم در هر مرجع قانونی و حضور خواهران وبرادران افغانم با اسناد و دلائیل ثابت سازم که از آغاز اتحادیه الی امروز در حق افغانهااز طرف یک تعداد محدود جفا صورت ګرفته من از خواهرا و برادرانم خواهشمند که خود را تکان بدهند و بیدار شوند و از حقوق حقه خود دفاع و اتحادیه ای را بسازند که واقعآ عام المنفعه باشد نه این اتحادیه انحصاری بی کفایت.

خداوند نګهبان افغانها باشد
با عرض حرمت
انجنیر فضل احمد افغان