آرشیف

2015-11-19

عارف اْمید

به ادامه ادعاهای ببرک وشرکاء: سخنې چند با آقای پیکار

خرسندم ازینکه اینجانب را چون حفیظ الله امین عضوکدام ارګان استخباراتي بیګانه قلمداد ننموده اید وبه  خوشبین ویاپیرو امین اکتفا نموده اید۰شما درنوشته قبلي خویش امین را جاسوس سی آی اې خوانده بودید ودرپاسخ پرسش های من مبنی بر سی آی ای وچاکربودن کرملن نشینان امین معذرت خواسته اید ونګاشته اید که « بستګي به موضوعات اشدمحرم دوابرقدرت وآرشیف های اسرارآمیز دوشبکه جاسوسی جهانی دارد وازحیطه فهم ما بیرون میباشد لهذا نمیتوانم  دراین زمینه ابرازنظر نمایم۰» وقتی چنین است چرا شما ازادعاهای دشمنان آشکار امین که اورا ترورنمودند منحیث اسناد محکومیت او استفاده مینمائید؟شما  درزمینه درمسندقاضی اې قرارګرفته اید که درزمینه محکومیت امین فقط وفقط از ادعا ها، اتهامات ودلایل  مدعی میشنوید۰ بهرصورت من نه خوشبین ونه پیرو امین بوده ام و درنبشته قبلی خویش بزبان عام فهم  نوشته بودم که وجدان بیدارجرئت نمیتواند از کجروی ها ونارواهای امین دفاع نماید۰  شما یااین بخش نوشته ام رانخوانده اید ویاازآن طفره رفته اید تا  بتوانید برچسپ امینیست رانثار بنده نمائید۰ من امین وکارمل راچهره های میدانم که  جنبش مترقی کشوررابدنام ساختندوهردودربرابرمردم خویش به نارواهای متوصل ګردیدندکه بهیچ وجه نمیتوان آنهارابرائت داد۰ آنها وابستګي به مسکوداشتند  ولی وقتی پای قضاوت بروابستګي ها، عملکرد وخطاهای فرمانروایان مطرح است منصفانه وواقعبینانه نخواهد بوددرزمینه کارمل را باامین با قضاوتی یکسانی محکوم کردآنچنانکه وابستګي امیرعبدالرحمن خان وشاه شجاع را  با انګلیس هابیک سنګ کوبید۰ من عادت ندارم که به سیاستمداران وفرمانروایان ایکه موردتائیدمن نیست  آنهارا جاسوس خطاب نمایم وبه آدرس شان فحش ودشنام و کلمات  بازاري چون سفله استعمال  نمایم ۰ واکنش بنده دربرابر نوشته شما ناشي ازاین امرهم بودکه شما کتله عظیم اعضای  حزب ایکه امین عضووبعد رئیس آن بود «نادان وکم فهم » خوانده اید۰ چګونه یک فرهنګي ومولف کتب بخوداجازه میدهد که کتله ای بزرګې ازانسانها را نادان بداند؟  شما عارف را اسم عاریتي میدانید دلیلش را ندانستم  فکر میکنم برعلاوه آنکه دررشته تاریخ وواقعه نګاري دست قوی داریددر علم نجوم هم دسترسي کامل داریدیا اینکه علم غیب  دارید۰
آقای پیکار! شما مینویسید « ببرک کارمل واخلاف  اورانیزبیرحم ، جانی وشرمسار تاریخ  می پندارم ۰» آیا چنین افرادی باچنین خصوصیات زشتی شایستګي آنرا دارند که ادعاها واتهامات  آنهارامنحیث یګانه معیارحقیقت دانست ؟ آیا «نقل قول ومستند سازي درباره ادعا واتهام » سی آی ای بودن امین ازقلم وزبان چنین شخصیت های شرمسارتاریخ را دیګران خواهدپذیرفت؟ اګر کارمل وشرکا با آن ممیزاتې که به آنها داده اید بکمک اردوی سرخ  بجای امین وپیروان آن ظاهرآ بقدرت رسانیده نمیشدندشایدبرخی ها آنرا قبول مینمودند ۰ ولې وقتې این عالی جنابان به کمک آشکاراردوی بیګانه امین را ازبین بردند وآنهارا به مقدرات کشورظاهرآ مسلط ساختند چاره دیګر جزاینکه امین را جاسوس سی آی اې تبلیغ کنند نداشتند آنچنانکه رهبران پوسیده کرملن عین سروده ها را زمزمه مینمودند۰ آنزمان هم در اتحاد شوروي ، هم درکشورهای عضوپیمان وارسا، هم درافغانستان وهم سایرکشورهای جهان سوم سی آی اې بحیث یک سازمان بدنام شناخته میشد۰ وکرملن نشینان وعمال دست نشانده آنها درافغانستان سروده های جاسوس بودن امین را بخاطر توجیه اشغال ونصب کارمل وشرکاء میسرودند۰ این معنی دفاع ازامین را نداشته زیرااشغال افغانستان توسط شوروي خلاف اصل تعیین سرنوشت ملت هاست که نمیتوان با سی آی اې بودن امین برآن مهرتائید ګذاشت۰
جناب پیکار ! شما درکتابخانه شخصي تان بغیر ازکتب وبیانیه های ببرک وشرکا ،جنرالان شوروی وکارمندان کی جی بی آثار دیګرایکه دال برعضویت امین درسی آی اې بکنند نداشتید تا آنرا منحیث موخذ مورد استفاده قرارمیدادید یا اینکه بجزعمال شوروي وخودشوروی ها درزمینه محقق دیګرې چیزې ننګاشته است۰ فراموش نموده بودم تا ازشما بپرسم که اولین بیانیه رادیویی قبلآ ثبت شده کارمل که شما درنوشته قبلی خویش بآن اشاره نموده بودید که حکایت ازسی آی اې بودن امین مینمود ازکجا نشرشد وحین نشراین بیانیه خودکارمل درکجا بود؟نتیجه  کارتحقیقی وتتبعی در تاریخ نویسی وواقعه نګاری  آن زمان قرین به واقعیت میباشد وموردتائیدخوانندګان که ازمنابع مختلف ومخالف استفاده بعمل آید۰ ولی درکار تحقیقی  شما ازیک منبع یعنی منبع مربوط به کرملن استفاده شده است۰ این ګونه کارتحقیقي وتتبعي جانبدار،ناقص وغیرعلمی است ۰ ولی شما درزمینه ازاظهارات من چنین نتیجه ګیری نموده اید که« اصلآ  از کار تحقیقی وتتبعي آګاهی ندارم»  تبریک بشما که ازچنان کار تحقیقی وتتبعی آګاهی دارید که ازیک منبع وآنهم ازمنبع درګیر درقضیه  تجاوز واشغال افغانستان استفاده مینمائید۰ من ازینروماخذهای تحقیق وتتبع شمارا یک منبع میدانم که کارمل واخلاف شان منحیث مخلوقات همین منبع بودند وقطعآاستقلال فکری نداشتند۰
آقای پیکار! شما درنوشته اخیر خویش مینویسد« اظهارات ونبشته های ولادیمیرها  وکوشکین ها واربابان عالی رتبه روسی آنرا بخاطری نقل قول کردم که همانهادرحمایت، تقویت ، دفاع وتمویل درازمدت حزب ورهبران آن وتابه قدرت رسانیدن حزب مذکور نقش عمده وبارزداشتند۰» این نظرشماست وحق دارید نظریات ودیدګاهای خویشرا درزمینه ابرازنمائید ولي واقعیت ها واظهارات همین اربابان عالی رتبه روسی  دربسا ازمسایل منجمله بقدرت رسانیدن حزب چیزدیګری است۰ شما ازدونویسنده روسی( ولادیمیرسنیګیریوف  ووالیری ساموونین)  بخوانید۰ ایشان درصفه ۱۶ کتاب «چګونه ما باویروس آ (هجوم به افغانستان )مبتلا میګردیم » اززبان پوزانوف سفیر شوروی درکابل مینویسندکه سفیرجرئت نمیکردتا ازوقوع کودتای ۷ ثوربه مسکوګزارش  بدهد« پوزانوف باخود فکر میکرد که ل، بریژنف وسایررفقا پس ازآشنایي به ګزارش من  چې خواهندکرد؟ چرا این دوستان که به ما اینقدر صادق هستند  درباره آمادګي ایشان به کودتا به ماچیزې نګفتند؟ چرامشوره نکردند؟»  این کتاب درپورتال افغان – جرمن قابل دسترسی است که مترجم دری آن محترم غوث جانباز میباشد۰ جنرال لیاخفسکي نویسنده کتاب تراژیدی وشهامت افغان که امین راعضو سي آی اې میداند درصفحه ۲۱مینګارد« حادثه بیست وهفتم اپریل ۱۹۷۸برای نمایندګان شوروی درکابل وهم خدمات خاص ما بمثابه الماسکی درآسمان صاف شد که آنهافقط آنرا درخواب دیدند۰ رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان پلانهای مربوط به سرنګونی داود وبرعلاوه دراین باره مشوره هم نمی کردند،زیرا میدانستند که درزمینه واکنش مسکومنفی است۰ » وقتی واقعیت امرچنین است پس چګونه با آقای پیکارهمنواشدکه شوروی  دربقدرت رسانیدن آن حزب سهم داشت۰ البته درمورد میتوان ازده ها پژوهشګر افغاني ، روسي وغربی درزمینه اقتباس نمود ۰ غرض معلومات شما  فقط اقتباسی دارم ازسلیک اس. هاریسون۰ اودرصفح ۲۷ کتاب پشت پرده افغانستان که مترجم آن جناب اسدالله شفاهی است مینویسند«بررسی لحظه به لحظه کودتا روشن میکند که خودافغانها هماهنګی واجرای کودتا را بعهده داشتند، حمایت آژانسهای اطلاعاتی شوروی ومشاوران نظامی آن ، اګرواقعیت داشته باشد، زمانی صورت ګرفت که آنها درمقابل یک عمل انجام شده قرارګرفتند۰» شما هم درنبشته اولی تان ازهاریسون نقل قول نموده بودید که« نماینده امریکا  ۱۴ بارباحفیظ الله امین دیدار کرده» اګر دیدار زمامداران کشوری با نمایندګان سایرکشورها معنی ارتباط با سازمان های جاسوسي آن کشورها داشته باشد بنآ همه زمامداران جواسیس بیګانه اند ۰
 آقای پیکار! ګناه من چیست که شما از کتاب ( انقلابی لاره ) امین اطلاع نداشتید ۰ اینکه من ازکتاب امین یادآوری نموده ام بایداتهام برداشت های ذهنی یک مدافع جلادبمن زده شود۰ اګر قضاوت شما بدین منوال باشد شما بخاطراثبات ادعاهای تان بګفته خودشماازاظهارات  شخصیت های بیرحم ، جانی وشرمسارتاریخ  استفاده نموده اید آیا شما هم مدافع شخصیت های بیرحم ، جانی وشرمسارتاریخ و یاپیروآنها هستید ۰من درموردشما چنین فکرنمیکنم و بخودجرئت  نمیدهم که درمورد یک هموطن خودبا خونسردی تمام بدون داشتن اسنادومدارک موثق چنین قضاوت کنم۰ من ازشما احترامانه تقاضا نموده بودم که چرخش ۳۶۰ درجه ای  یک شخصیت حقوقی را برایم توضیح نمائید وشما ازبې علمي من درزمینه صحبت نموده اید۰ وباکتره وکنایه  مرا «امین» دوست و«امین» پرورخطاب نموده اید۰ عارف ایکه بګفته شماباید« بیاموزد ودیګربیهوده بکسې خرده نګیرد» کتره وکنایه رادرمباحثات و مشاجرات  کاراهل قلم ونظر نمیداند۰ من اعتراف میکنم که  عالم  و نویسنده  نیستم ولی این قابلیت واستعداد را دارم که با مخاطب خویش که درپاره ازمسایل با اواختلاف نظردارم واین اختلاف هم یک امرطبیعی میباشد به بحث دوستانه متوصل ګردم  وبخودحق نمیدهم تااورا توصیه نمایم که  باید بیشتر بیاموزد ، که بدین ګونه خودرا جامع الکمالات وطرف مقابل را نادان ونافهم ثابت کنم۰  من درمورد معنی لغوی درجه بمثابه واحدقیاسی درعرصه ها مختلف که شما نام برده ایدتوضیحات نخواسته بودم بلکه ګردش ۳۶۰ درجه  یک فردرا مطالبه نموده بودم نه اینکه درجه حرارت وجود اوراکه تب داشت یا نه ، یااینکه مقاومت فزیکی اوچګونه بود؟  ولی من ازشما درزمینه  چیزې نخواندم۰  نکته اخیر اینکه هر هموطن بیسوادما که درهرمنطقه کشورما زندګی میکند این را میداند که افغانستان جز کشورهای مغرب زمین نیست ومن که خوشبختانه سواددارم اینراهم میدانم ۰ شما که سطح آګاهی مرادرزمینه با ګذاشتن علامه ندائیه  تحت سوال قرارداده اید درزمینه قضاوت را بخوانندګان ګرامی میګزارم ۰ من نمیخواهم نبشته خودرا با بیت ایکه طرف مقابل را توهین ویا خودرا آګاه ازهمه مسایل بدانم اختتام بخشم وبشما صحت کامل تمنا میکنم۰

پایان