آرشیف

2014-12-11

غلام محمد نقشبندی

بهی است یا سیب پغمان

 

باپیروی ازسبک شیرین وداربای حضرت جامی صاحب که گفته است:

عارض است این یا قمریال له حمراست این                    یاشعاع شمس یاآئینه دلهاست این
 ****************************************
 
عـــارض است یاماه ومهریاگــوهـــــروالاســــت این
بهــی است یا سیب پغمـــان قوت دلهـــاست این
 
عـــارض اســت برف زمستــــان یاکه ماه ده وچــــــار
کــوکب شــــام وسحــــریاچشم فریبـــاست این
 
عارض است یا گل گلاب یا قرص شمس است یا شفق
سیب میـــدان یا سمرقندعارض حمــــراست این
 
صحبــــت است یا سازونی  یاناله ای دل یاحمـــــــام
قمــری است انـــــدرنوایابلبل شیـــــــــداست این
 
صحبــــت است چون سازونی یالحن داودجانگــــداز
فاختـــــه است این یاتــذرویادلبـررعنـــاست این
 
نارســــاوه یاسمـــــرقنــــــدیــاکه سیب ســــرپــــــل
یاشــــراب نـــــاب یاجـــــام جهان نمــــاست این
 
نقره ای خام یاصـــــدف یاصــف کــوکب درسمــــا
صــف حجـــــاج درحـــرم یــالــولــولالاست این
 
این لب است یابرگ حنــــایانوک خامـــه یاکه لعــل
یاقوت است این یا صدف یامعدن لعل هاست این
 
گــــل گـلاب است یاکه نرگس عنبـراست یامارزلف
غنچــــــه گل یاشفـــــــق یاخنده لبهــــــاست این
 
قامـــــت است برمن قیامت چهره یانقــــش نگیــــن
قامــت است این سروبوستان یابت چینــاست این
 
کمــــراست یانــــی شکـــــریاسرویابیـــــدوچنــــار
سروکـــــاشمـریاچنــــــاریاقامـــــت بــالاست این
 
طــــاووس است این یاتذرویابلبل است انـــــــدرنوا
کبـــک زری یاعقــــاب یـاشهپـــرعنقــــاست این
 
عیداضحی یاشکــــاراست یاکه کشتــــــارگاه عشق
دست شاهـــــدپــرحنــایادشت کــــربــــلاست این
 
بیدل است این "نقشبندی" یابسمل است دردام عشق
این دل است یازنبـــل است یامنبــــع غمهــاست این
 
 
  غلام محمد"نقشبندی"
3 سرطان 1388 غور – چغچران