آرشیف

2016-10-3

استاد محمود بی پروا

بهترین کشور اسلامی دنیا

آیا میدانید که بهترین کشور اسلامی دنیا کدام کشور است؟ این کشور افغانستان نام دارد. همچو کشور اسلامی تا حال درجهان کس ندیده ونخواهد دید. تمام مردمش مسلمان وخداوند واحد را می پرستند ، قرآن را میدانند که کلام خداوند است. محمد را می شناسند که پیامبر الله متعال میباشد. شب وروز ، وقت وناوقت، گاه وبیگاه نام خداوند را درزبان میرانند. نماز را بدرستی میخوانند، مساجدرا درهرجا اعمار کرده ومیکنند، تعداد علمای دینی اش بیشتر از دیگران است. تبلیغات دینی از طریق علما بگوش هرکس دروقت وزمانش میرسد، همه چیز مطابق شریعت محمدی اجرا میشود زیرا بنیاد این چنین مسلمانی از طریق قیام بی مثال ملاها دراین کشور بمیان آمده است، حق هیچکس دراین کشور تلف ویا ضایع نمیگردد. قاضی هایش خیلی خدا پرست وباانصاف اند. هیچ کسی را دراین کشور نمی یابید که حقش پامال شده باشد. هرکس درموقع بحق خود میرسد. کسی از دست کسی شکایتی ندارد. اما ازهمه مهمتر اینکه دراین کشور اسلامی هرکس هرکاری که بکند خوب دانسته میشود چون همه مسلمان اند وباور دارند که مسلمانها کار بد نمیکنند جز کار نیک.
دراین کشور همه  مطابق شریعت وگفته خداوند کار میکنند. آدم کشی مطابق اسلام است، انتحار، زنا، لواطت، فساد، ظلم، خوردن اموال دیگران ، تعدی به ناتوانان، از بین بردن عاجزان، غصب زمین وجایداد تهی دستان همه وهمه مطابق اسلام صورت میگیرد. چون هرفرد دراسلام واسلامیت معلومات کافی دارد. خلاصه هرکاری که شود، از دید اسلام میشود.  دراین کشور دو رئیس جمهور مسلمان برسر کار اند تااگر یکی سهوی از دستش سرزند دیگری آنرا اصلاح کند.
به فضل ومرحمت خداوند متعال همه روزه ده ها غریب وبینوا قربانی میشود . قربانی انسانهای تهی دست اسلامیت اصیل این مردم را تبارز میدهد. اسلامیت دراین کشور به حدی قوی است که اگر کسی حتی به نماز جنازه برود نیات قلبش را میدانند واگر ریایی رفته بود، فورا اورا میکشند. محاکم ونیروهای عدلی همه اولیا زاده اند وهمینکه شخص را به بینند فورا رازها وجریانات درونش را میدانند وضرورتی ندارد که تحقیق وباز پرسی از اوصورت بگیرد. هنوز عملی انجام نیافته باشد، همه میدانند که عامل قضیه که بود وچرا این کاررا کرد. اینها همه از برکت بازوی توانای اسلام و اسلامیت است که دراین کشور بمنصه اجرا قرار میگیرد.
یک دست آورد جدید دراسلام نیز روی دست گرفته شده است که تاحال درهیچ کشور اسلامی دیده نشده است وآن اینست که یکی از علمای دینی اش دختر خود راحامله دار ساخته است. این یک افتخار بی سابقه دراسلام میباشد که نشان میدهد اسلام واقعا به آزادی کامل خود دراین سرزمین رسیده است. قبل از این ترس باعث مانع همچو کارها می شد اما حالا آن ترسها از بین رفته ازینرو هر کس هر چه بکند درست است.
هرعملی که انجام یابد جزا ندارد بخاطری که دریک کشور واقعا اسلامی کسی جز بگفته اسلام کاری نمیکند که بد باشد.شیطان دراین کشور خیلی ذلیل وبی اعتبار است. حرف او را کس نمی شنود و برایش جای پا گذاشتن باقی نمانده است. بهمین خاطر است که دراین کشور ظلم، تجاوز، دزدی، بدکاری، زورگویی، خود پسندی،منافقت، بهم اندازی، شخصیت پرستی وامثال اینها وجود ندارد. از همین خاطر است که دراین سرزمین بسیار آرامی است. والیان از فرط امنیت  همچون عروسان شام اول درون حجله خود نشسته ومصروف ناز ونخره اند، نزد عروس با بسیار مودبانه باید رفت همین علت است که مراجعین بدقت معاینه وطرز رفتن نزد عروس برایشان تعلیم داده میشود.
ادبیات دراین کشور چنان ترقی یافته است که کلمات روزمره جز نقل از کشتن، زن گریختاندن، تبادل رشوه ، سود زیاد بردن، قتل با تصادم رنجر پولیس، ماین گزاری راه ها، تجاوز بازنان ودختران، اختطاف، تجارت آشکار هیروئین وتریاک وکشت آن، قوماندانیزم، اختلاس وامثال اینها نیست. البته این اعمال از اعمال کشورهای دیگر اسلامی وغیر اسلامی فرق زیاد دارد بخاطری که همه اینها طبق اسلامیت خود این مردم صورت میگیرد.
مردم از برکت اسلام آنقدر حق گو وحق شناس شده اند که کسی پروای خود وبیگانه را ندارد.هرکس درامور خویش خوب میداند که چکار کند بهمین خاطر برادر بابرادر ، فرزند با پدر، زن باشوهر، دختر بامادر رفتاری مینماید که شایستۀ اسلامیت همین سرزمین باشد وآن عبارت از برخورد کشنده وتباه کن چیزدیگری نمی باشد.
نمازهای پنجگانه ، جمعه وعیدین نیز بگونۀ دیگری است. نماز جمعه ونمازهای عیدین طرفداران زیاد دارند. بعد از آنها نماز شام نیز تااندازه یی طرفدار دارد اما نمازهای عصر، خفتن وصبح  هیچ طرفدار ندارند . درصورتیکه اینها خودرا درپست پارلمان ویا شورای ولایتی کاندید کنند حتی ناظر هایشان به آنها رای نخواهند داد.
دراین نوع جامعه اسلامی انسان هیچ ارزشی ندارد. از همین خاطر است که روزانه ده ها نفر کله کنک میشوند.
 تمام کارهای اسلامی این مردم خوب وتوصیف شدنی است بجز از یک کار. وآن اینکه ملاهای دینی آنها که خودرا وارث پیامبر بزرگ عربی میدانند،از ازدواج با زنهای بیوه که روش بس نیکوی آن پیامبر بود، ابا می ورزند وحاضر نمی شوند تاباآنها عروسی کنند درحالیکه بهر یک آنها حد اقل سه زن بیوه میرسد.

ختم
محمود بی پروا، شهر فیروز کوه، میزان 1395.