آرشیف

2015-5-17

گل احمد محمدی

بهترین تحفه هاThe Best Gifts
786
بهترین تحفه ها
The Best Gifts
 
بهترین تحفه برای پدر عزت استThe Best gift for father is honor.                                                         
بهترین تحفه برای مادر احترام استThe best gift for mother is respect.                                                   
بهترین تحفه برای استاد احوال پرسی است.The best gift for teacher is greeting.                                         
بهترین تحفه برای پسر مهربانی است.The best gift for son is kindness.                                                   
بهترین تحفه برای زن محبت است.The best gift for wife is love.                                                              
بهترین تحفه برای اطفال  اخلاق است.The best gift for children is moral.                                               
بهترین تحفه برای دوست وفاکردن است.The best gift for the friend is adequateness.                                   
بهترین تحفه برای جامعه خدمت است. The best gift for society is service.                                                 
بهترین تحفه برای همسایه همدردی است. The best gift for the neighbor is condolence.                                       
بهترین تحفه برای مرده دعا است.The best gift for dead is prayer.                                                          
بهترین تحفه برای آخرت نماز است.The best gift for the hereafter Is pray.                                                  
بهترین تحفه برای بزرگان سلام است.The best gift for elders is Salam.                                                          
 
Gull Ahmad
((Mohammadi))