آرشیف

2015-1-19

میرویس رامین

بهترين زنـــــدگي بــــا مفيد ترين روش

 
ما در بخش خانواده راجع به بسياري از مهارتهاي زندگي از قول بســـياري از بزرگان ديني، ملي و جهاني مطالعه نموده ايم اما درين موضوع ميخواهم از ارزشهاي فردي كه كســـــب آنها مهم ترين مهارت براي يك زندگي سعادت مند است، سخن گفته و منبع سخنان مان قرآن است. كتاب زندگي كه در صورت عمل به گفته هاي آن براي بنده گان بهترين راهكارها را خواهد داشت.
 
قرآن كريم مجموعه از ارزشهاي ثابت را بر مبناي آموزه هاي خود قرار داده است و انسانها را دعوت و گاه موظف نــــموده است كه به اين ارزشهاي والاي انساني پا بند باشـــند تاهم خود شان به آرامش برسند و هم موجب آرامش و رفا اطرافيان و جامعه خود شوند برخي از اين ارزشها عبارت اند از:
 
1- باز گشت به نهاد پاك انساني: قرآن كريم دعوت بر پايه فـــــــطرت را اساس كار خود ميداند و تعاليم خودرا به فطرت پاك انســـــاني دمساز ميداند و معتقد است كه انسانها همه گي داراي سرشتي پاك هــــــستند و توانائي پذيرش و تشخيص حقيقت را دارند.
بنابر اين از انسانها ميخواهند كه به فطرت پاك و سليم خود باز گردند و با تكيه بر آن راه و آئيني را بر گزيـنند كه به سرشتي شان نزديك تر باشد و با آن همخواني داشته باشند و در نهــــايت مايه سعادت و سربلندي آنها در دنيا و آخرت شود (با تمام تلاش خودرا آماده پذيرش دين و آئينكه كاملا پاك و منزه از آلوده گيها و برخاسته ها از فطرت پاك انسانها است كه خداوند آنها را بر چنان فـــطرتي آفريده و البته هرگز در آنچه خدا آفريده تغير و تبديلي را ندارد)
قرآن كريم: (در تشخيص حق از باطل و شناخت راه درست از راهاي انحرافي در زندگي انسانها، عقل آنهارا بر مبناي كار شان قرار ميدهد و ازآن ها ميـــخواهد تا با پيروي از عقل و كســـب علم و دانش راه درست را براي زندگي بهتر برگزينند)
2- تكيه بر حاكميت عقل در پذيرش حق: قرآن، پيوسته مردم را به پيروي از خرد رهنمون ميسازد وبه انديشيدن ترغيب ميكند جمله هائي چون: چرا نمي انديشيد؟ و باشد كه بي انديشـــد وغيره…. كه مكرر در قرآن آمده است نشان از توجه خداوند به عقــــلانيت وتفكر انسان دارد: چرا در پهناي زمين به حركت در نمي آيند تا داراي عقل و انديشه گردند؟
قرآن كريم درتشخيص حق از باطل و شــناخت راه درست از راهاي درست انحرافي در زندگي انسانها عقل و آنها را مبناي كار شان قرار ميدهد و از آنها ميخواهد تا با پيروي از عقل و كسب علــــم و دانش راه درست را براي زندگي بهتر برگزينند به همين دليل است كه خداوند در قرآن در آيات فراواني مثال مــيزند كه بسياري از پندهاي قرآن را تـــنها دانايان درك ميكنند. مثال هاي پند آموزي براي مردم مي آوريم، جز دانايان درك نميكنند دانشمندان كه به حقيقت و هدف آنها پي مي برند و صرفآ به ظاهر هر مثال پسنده نمي كند.
(انسان مسلمان با رعايت اعتدال در زندگي دنيوي و دور آنديشــي براي زندگي آخروي خود مقدمات اسايش و راحتي خود و ديگر افراد جامعه را فراهم مي كند)
 
3- اعتدال و دور انديشي در زندگي: قرآن كريم از انسـانها ميخواهد كه همزمان به هردو حيات دنيوي و آخروي توجه داشته باشند در ارتباط به زندگي دنيا از انسانها ميخواهد آن را همچون مزرعه اي براي آخـــرت خود بپندازند و بدون آن كه آن را هدف نهـــائي خود بدانند، از نعمـــت هاي بي شمار آن بهره گيــرند و با دور انديشي و آينــده نگري براي دنياي خود آن گونه كوشش نمايند كه انگار براي هميشه در آن باقي ميمانند. براي آخرت شان نيز به صورتي فعاليت كــنـــنـــد كه گوئي همين عمر شان پايان ميرسد وبه اين صورت به هـــردو سعادت دنيا و آخرت دست خواهند يافت: در آنچه خداوند به تو احسان نموده است احسان كن و در اين جهان به دنبال فساد انگيزي مباش. به راستي كه خداوند متعال مفسدان را دوست ندارند.
انسان مسلمان با رعايت اعتدال در زندگي دنيوي و دور انديشي براي زندگــي آخــروي خود مقدمات آسايش و راحتي خود و ديگر افراد جامعه را فراهم ميكند زيرا معتقد است كه همه آنجه در راه خدا ايثار كند. در حـيات آخروي به وي بازگشت مينمايد. با اين روي كرد زندگي رنگ و معــــناي ديگري مي بايد و مشكلات و سختي هاي دنيا به راحتي انسان معتقد را از پاي در نمي آورد.

تهیه کننده میرویس "رامین"