آرشیف

2014-12-23

دوکتور نصیر ندا

بهار

صبح گا هان قا صدان نو بهار

با نوای دلنشین از شا خسار

مرده بدهند فصل تا ره دررسید

گل شود تزئین ببا غ وکو سار

در سرود ها عشق و شوق و رندگیست

با تخر ک این حیا ت است دست بکار

با نسیم صبخ بو ی آرزو ست

در مشا م پیر و بر نا جا نثار

هر که کا رد کشت نو در زندگی

خا صلی نیکو ز آن امید وار

باز تابی این جهان با شد چنین

هر چه گو ئی بود با ید گو شدار

آنچه کا ری حا صل اش با شد همان

نیست دیگر بی زان رنگ و تبار

 

مار چ2012

 

– See more at: http://firozkoh.com/archive/sher/dr_nasir_neda/0102_22122012_neda.htm#.VJlXB2cAKA