آرشیف

2014-12-26

استاد محمود بی پروا

بهار وموسم نـهـالـشانی

بفضل خداوند توانا ودادگر باز فصل بهار زیبا فرارسید. بهاریکه باید انرا با غرس نهالان مختلف تجلیل نمود. چه زیباست اگر بهاررا همچون خود طبیعت باشاندن نهالان زیباتر ورنگین تر سازیم. دراین فصل خجسته ومیمون اگر ما جلو طبیعت را مهار نکنیم وآنرا بحال خودش بگذاریم می بینیم که آسمان باران نازل میسازد وزمین از قلب خود سبزه هارا بیرون می آورد وباگذشت نه چندان دور همه سطح زمین با سبزه های مختلف وروئیدنی های متنوع ورنگارنگ پوشیده میشود. همه جا را نشاط و عطریات احاطه مینماید. ازهرجا وهرمحل شعف وخوشی موج میزند و هر ذیروح را بوجد می آورد. اینست خصلت بهار واینست طراوت وتازگی کاینات.
مااانسانان نیز بایدبه این پروسۀ سر سبز سازی باطبیعت همدست شویم. نهالی بنشانیم وجایی را برای یک موجود زندۀ دیگر مهیا سازیم.
آری! غرس یک نهال عمل مطبوع درنزد آفریدگار عالم وهمه موجودات آفریده شدۀ او میباشد. کسی را نمیتوان سراغ نمود که از غرس نهالی زبان به بدی دراز نماید. بلکه همه به این کار مرحبا میگویند و فرشتگان زبان به مدح وستایش این عمل میگشایند.
مردم ولایت غور بخصوص باشندگان شهر چغچران اعم از ملکی ونظامی وکارمندان دولتی ومردم عادی همه ساله دراین فصل زیبا کوشش زیاد درجهت نهالشانی وسرسبز سازی از خود نشان میدهند تا محیط خودرا برای زیستن گوارا و اطراف خویش را سبز وزیبا سازند. ولی دراخیر فصل رویش باز هم شهر چغچران کما فی السابق خالی از درختان به نظر می آید.

علت را درچی باید جست؟ 
اکثریت قریب به کل، دولت وبخصوص ریاست آبیاری را ملزم میدانند وبه این ادعااند که آب برای نهالان غرس شدۀ ایشان تهیه نمی شود وبهمین دلیل است که آنچه که دربهار کاشته اند، درخزان مرده می بینند. بعضی ها بی توجهی مامورین دولت را زمینه ساز خشکیدن نهالان میدانند .برخی به این باورند که هجوم رمه های متعدد بخاطر فروش دربازار چغچران وچرش برگها وتنه های سبز توسط این همه مواشی چنین نتیجه ایرا بدنبال دارد. درحالیکه افراد واشخاص نهالان خودرا از طریق حفر چاه های آبیاری واستفاده از واتر پمپ ها وآب دریای هریرود زنده وسرسبز نگاه میدارند.

ضرورت های نهالشانی: 
آنچه نهال شانی با آن اشد ضرورت دارد، دو اصل عمده میباشد:
یکی آبیاری منظم که از همان لحظۀ نهال شانی به بعد یکروز درمیان تطبیق شود ودیگری حفاظت از نهالان غرس شده. 
هرخانواده ازباشنده گان شهر چغچران بحدتوان کوشیده چاهی را بداخل حویلی خویش حفر نماید تا ازآب آن هر طور که شود از طریق واتر پمپ های برقی بکمک برق شهری ویا جنراتور های کوچک آبیاری نمایند ودراصطلاح زحمت خویش رابهدر ندهند.
اما دولتی ها غیر مسئول وواجب الاحترام اند. باید بالای چوکی های لکس بنشینند ، معاش خودرا اخذ نمایند، میز های تحریر خوب همراه با لوازم تحریر والماریهای مقبول دراختیارداشته باشند وموتر مودل جدید نیز درزیر سواری ایشان باشد لیکن مسئول نیستند که ساحۀ کاری خویش را به نهالستان تبدیل نمایند زیرا این کاررا مربوط به روسای آبیاری وزراعت میدانند. به نظر دیگران چون این دواداره ضعیف عمل مینمایند، بهمین خواطر محوطه های ادارات دولتی از وجود اشجار مختلف خالی میباشد.
انتقاد وگریز از عملکرد منطقی ووظیفوی آسان اما چاره کاررا سنجیدن وراه حل را یابیدن مشکل به نظر می آید.
درجلسه کمیته سرسبزی محترم محمد امین توخی معاون ولایت غور خطاب به روسای مختلف دوایردولتی فرمود تا هر رئیس از امکانات دست داشتۀ خویش حد اقل 5 – 10 نهال خریداری وبداخل ادارۀ خود بنشاند تا محیط زیست کاری خودرا زیباو مطبوع گرداند. که این یک هدایت نیک بخاطر شاندن نهال بودولی آب ازکجا باید داد وچه کسی باید انرا محافظت نمود؟ درحالیکه برگرداندن آب دریای هریرود درکانال عمومی پوزه لیچ مستلزم وقت زیاد میباشد وتا اخیر ماه ثور مهلت میخواهد که تاآنوقت نهالان غرس شده جانرا به جان آفرین تسلیم خواهند کرد وفدای تشنگی خواهند شد.
چه خوب می بود اگر محترم توخی صاحب به روسای دوایر مختلف دولتی وظیفه می داد تا هرکدام یک حلقه چاه از امکانات خویش بداخل ادارۀ خود حفر والی رسیدن آب کانال ازان چاه بکمک واتر پمپ، محوطۀ داخل ادارۀ خودراآبیاری می نمودند ونیز ادارات متعهد می شدند تا از طریق اجیران خویش درحفاظت وآبیاری منظم اعتبار از لحظۀ غرس نهالان کوشا می شدند، بیقین میتوان گفت که دیگر مشکل خشکیدن نهالی درشهر چغچران به نظر نمیرسید. هکذا اگر آب سیل برد دهن کندیوال از قسمت ریاست اطلاعات وفرهنگ ازطریق اعمار یک بند آبگردان باپرچاوی بزرگ فولادی بدو طرف سرک پخته کار شدۀ جنوب دریای هریرود الی پای کوتل به همت ریاست محترم آبیاری برگردانده می شد وازاین آب هردو طرف سرک با درختان سنجد که سازگاری تام بااین آب شوردارند تزئین می یافت، مطمئینا مشجر سازی استقامت غربی شهر وابسته بجنوب دریای هریرود حالامزایای خاص خودرا می داشت. همینقسم اگر مقام محترم ولایت غور، آب ناوۀ شخلمند را مختص به شهر بسازد بیقین که ساحات اطراف گدام دولتی را سرسبز وزیبا خواهد ساخت ونیز ساحات 5 هکتار نهال شانی شدۀ موسسه سی.ار.اس که یک پروژه بی نظیر درنوع خود میباشد، از ناوقت رسیدن آب کانال متضرر نخواهد شد.
بهمین ترتیب منطقه شمال دریای هریرود که قسمت شمال شهر چغچران را میسازد، میشود به آسانی وبخوبی بااستفاده از واتر پمپ هاتحت آبیاری قراداده شود وبعض قسمت ها به افراد متمول وخبیر واگذار گردد تا ایشان درسرسبزسازی ونهال شانی آنها جدی شوند.
درغیر این، این نهال شانی ها وهیاهوی ما دراین موسم زیبای بهار خیلی ها زود برنگ زردی ما وخشکیدن نهالان شانده شدۀ ما خاتمه خواهد یافت.
بگفته شاعر: کجا عاقل کند کاری که باز آارد پشیمانی.
ختم
محمود بی پروا
چغچران
30 حوت 1391 برابر با 20 مارچ 2013