آرشیف

2018-3-27

mazizi

بهار نشانۀ از جمال وجلال الهی است

 

 

بهار آیتی از خالق جهان باشد

وجلوۀ زکمال وجمال آن باشد

 

بیاغ ودشت وچمن از مصورعالــم

بهر طرف که نظرافکنی نشان باشد

 

به عند لیب سحر یابه فاخته وقمری

ویا به نغمـــۀ زیبای بلبــلان باشـد

 

به آسمان وزمین بین نشانه های خـدا

بیان نمی طلبــد چون همه عیان باشد

 

به اوج پهنۀ هستی ستارگان درخشان

زحد فزون به سماء نیز کهکشان باشـد

 

به ابر وباد وبه باران نظر کنی دانی

هزار حکمت حق اندران نهــان باشد

 

اگر چه ثابت وسیار درجهان بیش است

زمین مکان مناسب به زنده جان باشــد

خوشا برآنکه بمخلوق وبینوا هرجا
نظر بلطف نماید ومهـــربان باشــد

کسیکه حق خدا را شناخت و مخلوقش 
 یقین گه منزل او قصری از جنان باشد

 

خدا «عزیز» بدارد کسیکه در همه حال

همیشه ذکر خـــدا در دل و زبان باشــد
 

پایان

———————-

م ع – عزیزی

روز جمعه سوم حمل سال 1397 هجری شمسی ساعت 11:36

23مطابق به : مارچ 2018 میلادی