آرشیف

2019-3-23

محمد اسحاق ثنا

بهار شاد

به اقتفای سروده همشیره‌ گرامی عزیزه جان عنایت .

بهار شاد و یکرنگی‌ بیآید 
ز دل ها کینه و غم ها زداید 

کبوتر‌ های خوشبختی به کشور 
به سوی خانه‌ ها پر‌ بر گشایند 

که دهقان بعد از این گندم بکارد 
که حاصل بر زمین اش بس فزاید 

چمن گردد چنان غرق شقایق
که بلبل نغمه های خوش سراید 

در این سال نیکو و روز نوروز 
کدورت ها دیگر در دل نپاید 

که بعداز این همه‌ سال پر‌ از خون
که صلح آید غم از دلها رباید 

(غنی) امسال از قدرت بر افتد 
ثنا رقصیده شادی ها نماید 

محمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا 
۲۱/۰۳/۲۰۱۹