آرشیف

2020-3-30

نظیر ظفر

بهار با کرونا

زپشـــت پنــــــجره دیدار با بهار کنم
شکوفه را به سرشـاخه ها شمارکنم

صدای بلـــبل و هدهد بگوش من آید
من از درون قفــس ناله زار زار کنم

به شهر چــهره یک مهجبین نمیبینم
دلم به شــوق وصـــالش امیدوار کنم

نگون بختم و محبوس خانه ام چکنم
برای مــــــــدتی باید که ترک یار کنم

اگر اجل ز کـــــرونا برای من نرسید
پیـــــــاله گیرم و با یار میگسار کنم
 
 نوشته نذیرظفر