آرشیف

2014-12-10

احمد محمود امپراطور

بهار از گلشنِ اندیشـه ای ما رنگ ها دارد

بهـــــار از گلشنِ اندیشـــه ای مــا رنگ ها دارد 
تجلــــی در کمــــــــالِ شـــوق نقشِ رونما دارد

طربگاهی ادب را پـــاسِ خاموشــــــی بُوَد عزت
که اینجـــــا خامیء فطـــرت دکـــانِ صد بلا دارد

به همت کوش سیرِ هستی را با جیبِ خالی کن
 غـــریقِ بحــــــــــر پیمـــــانِ توکـــل با خدا دارد

مشو چون بیدِ مجنـــون ناامیـــد از بی ثمر بودن
چنــار هــــرچند بی بر است، دستی از دعا دارد

بســـوزم تار و پــودِ خویش را در عشقِ معبودی
که آغــــــازِ غـــــم و دردم به شـــادی انتها دارد

رهی تاریک و منزل دور من در گوشـه ای زندان
اگر  افتــــاده در بنــدیم اشک از سجــده پا دارد

 تمامی چشم و گوش ما فرو درخوابِ غفلت شد
طپیـدن های دل در نیمـــه شب یادی که را دارد 

دگـــر تعـــریفِ حور و جنتِ فـــردوس بس باشد
اگـــر واعظ کمی بر خویشتـــن شرم و حیا دارد

نگردد چشمِ بینـــــا مانــع گمــره شدن محمود
کسی را که به سر تصویــــر و فـکرِ نابجا دارد

———————————-
شنبه 15 قوس 1393 هجری آفتابی 
که برابر میشود به 06 دسامبر 2014 میلادی
ســــــــــرودم
احمد محمود امپراطور