آرشیف

2016-3-24

الحاج استاد محمد قاسیم علم

بهار آمــد خــــوش آمــد

بهارروح فزا آمد خوش آمد
قدومش حبذاآمد خوش آند

بعداز محنت گذشت فصل زمستان
رفیق با وفا آمد خوش آمد

زبلبل شورعشق و نوجوانی
زشاخ گل نوا آمد خوش آمد

بمنقارت مزن بلبل توبر گل
که بعداز صدجفا آمد خوش آمد

شبی مهتاب کنار آ بشاران
رفیق با وفا آمد خوش آمد

زچشم بد خداوندا نگهدار
که از صدق و صفا آمد خوش آمد

به این فصل بهار زندگانی
بملت این ندا آمد خوش آمد

کنارهم نشینید شادو خرم
که دورغم فنا آمد خوش آمد

بنوبت امتحان دادن بملت
غنی ای بینوا آمد خوش آمد

بوحدت جانکری کرده مسمی
بیک فرسنگ جدا آمد خوش آم

فغان ملت افغان خدایا
بعرش و هم سماء آمد خوش آمد

عطا بر انجمن جای مناسب
بعرض پیش شما آمد خوش آمد