آرشیف

2020-11-30

دوکتور ص. سعیدي

بن و دوحه!

 

توافقات بن در مقطع معين تأريخى مانند آغاز کار و توافقات دوحه همچنان مانند آغاز کار و تفاهم بين الافغانى، جهت راه يابى براى تمرکز اصلى و تصميم ګيرندهء اصلى شدن ملت  وجهت رسيدن به حاکميت و ارادهء ملت  و جهت رسيدن به راههاى توسل به حاکميت مشروع  تجربه شدهء بشرى يعنى ارادهء ملت، در انتخابات آزاد و شفاف  قابل فهم، ضرورت و اقدام خوب بود و  است. اجراات و عمل کرد ها درين زنجيرهء عمل  در هر مرحله بلنګد و به مشکل مواجه باشد، کل پروسه به مشکل جدى مواجه ساخته و ميسازد. زنجير آهنين نيست اګر يک حلقهء زنجير آهنين نباشد. بلى أين ضرورت مذاکره و مصالحهء سياسى بين الافغانى ضرورت بود و است  که ازاين فرصتها بايد و بايد حد اعظم استفادهء مثبت و درست و با  اولويت دادن منافع ملى کشور و مردم  ما در مطابقت به منافع دوستان جهانى افغانستان ميشددو شود. 

مشکل زمانى بروز کرد و ميکند که اين نشستها و تصاميم در چوکات تصاميم و معاملات استخباراتى، با اولويت دادن منافع ديګران، به قيمت پشت پا زدن به عزت و ابروى افغانها و افغانستان،  ګرفتن تصاميم در مورد ما، بدون ما و ملت افغان را عملاً دور زدن نه درست اند، نه مشروع و نه هم قوت عملى کردن خواهند داشت و تجارب  بن بايد به اندازهء کافى  آموزنده باشد. 

دور زدن ملت افغان  در آن زمان هم شد و اينک دارد حالا نيز در حال اجراء  است.

درين نشست ها بايد بر ميکانيزم رفتن به ارادهء ملت بحث و تصاميم مقدماتى ګرفته شود. بحث و تصاميم بر ارزشها و نسخه هاى ارزشى که متعلق به قانون اساسى کشور اند، نه حق، نه صلاحيت و نه هم کار اين تيم هاى مذاکرات سياسى بود و نه هم است.

نظام براندازى و بردن افغانستان به بيست سال قبل  و پيمودن راه هاى  به دشوار و قيمت ګزاف پيموده شده، هم خطاء هم غير منطقى و هم غير مشروع است. 

ګدايى کردن صلح از پاکستان خطاء است و در عمل به صلح باعزت به نسخهء پاکستانى نظام برانداز نمى توان رسيد.

 بخاطر اينکه دير نه شود بايد نيروها رامتحد کرد و تصاميم در مورد ما را در غياب مارد نموده و افشاء ګرى وسيع به عمل آورد. روپوش لويه جرګهء بعدى جهت نهايى شدن معاملات غير مشروع فريب دادن خود است. ما صرف و صرف لويه جرګهء تعريف شدهء قانون اساسى را مرجع مشروعيت ميدانيم. هر لويه جرکه مرجع مشروعيت نسخه ها نيست.

اولاً سه ويا چار جانب مطرح، امريکا و پاکستان و باز طالبان و امريکا و باز طالب و حکومت افغانستان، و توافقات شان  مرجع مشروعيت دهندهء راستين  ارزشها و نسخه ها در جامعهء افغانى نيستند. ملت افغان توقع دارد که اين ګروه طالب، حکومت افغانستان و يک طرف بحث مانند ايالات متحدهء امريکا  و جامعهء جهانى همراه با پيشتازان جامعهء افغان دست به دست هم داده و همه در ساحهء خود براى زمينه سازى هاى لازم براى حاکميت ملت افغان کار کنند و اين ممکن است.

معامله در غياب ملت که همين حالا به آن استقامت کار روان است، مشکل ما را حل نه خواهد کرد وتراژى ملت افغان و شکست مفتضح جامعهء جهانى را در افغانستان حتمى خواهد ساخت. 

 معضل افغانستان معضل  لا ينحل نيست.  اګر از روشهاى درست، منطقى، تجربه شده و علمى کار ګرفته شده و به عزت و ابروى ملت افغان درين حل و رسيدن به صلح و استقرار با عزت توجه شود، آزار ړ اذيت ملت افغان هم کمتر خواهد شد.  رسيدن به هر صلح و هر آآتش بس که آماده ګى براى جنګ ديګر و با طولانى شدن آن عملاً موجب تجزيهء افغانستان  باشد و افغانستان کما کان  تختهء خيز جنګهاى ديګر شود، مردود و قابل قبول نيست. 

تا دير نه شده، ملت افغان و خاصتاً پيشتازان جامعهء افغانى بايد در صف اول بدون توقف با افشاء ګرى ها و تنوير لازم و دوامدار اداى رسالت کنند. 

و ما علينا الا البلاغ المبين 

داکتر صلاح الدين سعيدى 

29/11/2020 

00447886474638