آرشیف

2015-6-2

محمد سرور انوری غوری

بنیامین بـلــوم:

‪تولد: 21 فبروری، 1913
‪فوت: 13 سپتمبر، 1999
‪دوکتور روانشناسی آموزشی
‪عرصه فعالیت های علمی:
‪طبقه بندی مقاصد آموزشی و
‪تیوری های آموزشی.
‪مهمترین دست آورد علمی شناخته شده: هرم بلوم

‪تفکر انتقادی مودل بلوم:
‪-تفکر انتقادی عبارت از استعمال مجموعه از قابلیت های باهم مرتبطی است که به مقصد تحلیل، توحید و انسجام خلاقانه و ارزیابی موضوعات که ما مطالعه می نمائیم ویا می شنویم مورد استفاده قرار میگیرد.
‪-برای اینکه متفکر انتقادی شوید، شما باید قابلیت های ذیل را کسب نمائید:
‪-ارزیابی صحت و سقم نظریات یک نویسنده،
‪-درک مناسب دفاع نظریات ارایه شده،
‪-درک و تشخیص پیشنهاد های عملی،
‪-تشخیص موثریت راه حل های مشخص ارایه شده.
‪تفکر انتقادی مطابق به هرم بلوم به شش مرحله اساسی تقسیم میشود:
‪مرحله اول –  دانش:
‪ازدیدگاه تفکر انتقادی، سطح ابتدایی دانش کسب شده باید انسان را قادر بسازد تا بعد از استماع(مطالعه) نکات اساسی ذیل را ارایه نماید: موضوع، خلاصه موضوع، نکات اساسی.
‪ 
مرحله دوم – درک کردن:
‪درک کردن به معنی دانستن مواد مطالعه شده، ویا آنچه شنیده شده ویا دیده شده است. با درک کردن ،انسان دانش نو کسب مینماید و آنرا ارتباط می بخشد با آنچه که قبلآ آموخته است. هر قدر که انسان با معلومات سر و کار داشته باشد، به همان اندازه درک آن بیشتر میشود.
‪مرحله سوم – کاربرد:
‪کاربرد یعنی آنچه را خوانده، شنیده ویا دیده اید، دانسته و آنرا درک نموده اید، به منظور اجرای یک کار/ وظیفه آنرا در یک شرایط واقعی به کار می برید.

بنیامین بلوم:

مرحله چهارم – تحلیل:
‪تحلیل به مفهوم به اجزای متشکله جدا کردن آنچه که ما میخوانیم ویا می شنویم میباشد، تا به خوبی درک نمائیم که مفکوره ها چه گونه تنظیم شده اند، چه نوع ارتباطی میان آنها وجود دارد و با سایر مفکوره ها چه ارتباطی دارند.
‪مرحله پنجم – ترکیب یا سنتیز:
‪ترکیب یا سنتیز عبارت از قابلیت یکجا نمودن اجزای که مورد تحلیل قرار گرفته، با سایر معلومات به مقصد ایجاد یک مفکوره نو.

بنیامین بلوم:‪ 

ترکیب کردن، جمع آوری کردن، ایجاد کردن، طرح کردن، احضار کردن، تخمین کردن، فرمول بندی کردن، تصور کردن، اختراع کردن، پلان کردن، پیشبینی کردن، حل کردن، مباحثه کردن، تغییر دادن، اصلاح کردن، کی، چه، چرا، چه وقت، در کجا، کدام، تعریف، گفتن.