آرشیف

2015-2-4

nazhatinfo

بنبست مذاکرات سه جانبهء اسلام آبـــــــــاد

درین آواخر مذاکرات سه جانبه بین روسای جمهور پاکستان ،ایران و افغانستان در اسلام آباد آغاز شد این مذاکرات مثلث گونه یک ضلع عمدهء آن جمهوری اسلامی ایران است که آن کشور با سیاست های  ضد آمریکای و غربی خود با حوادث و وقایع بحران هستوی خویش دست به گریبان با کشور های غربی است، شعار های ضد آمریکای و غربی در سر لوحه کاری آن قرار دارد ،آن سیاست های ایران با شرایط موجود افغانستان در تقابل قرار گرفته ، ضلع دیگر این مثلث پاکستان  بوده ،با نفوذ و تاثیر زیان بارش در سرنوشت کشور ما ید طولای دارد ،خواست های و تقاضاهای غیر منطقی و غیر اصولی در ذهنیت آنها همیش تداعی داشته ،و در جهت بر آوردن آن آرزو های غیر مشروع در تلاش همیشه گی است.ضلع دیگر این مثلث ،مظلوم در منطقه که افغانستان اش نامند ، افغانستان گوسفند دست پا بسته ای است در کنار دو قصاب ظالم ،با کارد و شمشیر برهنه ،پای در گلوی وی نهاده در جهت ذبح گوسفند مظلوم با یگدیگر به چانه زنی مصروف اند ،جناب احمدی نژاد ریس جمهور ایران بحران در افغانستان را زاده مداخله کشور های غربی و ناتو دانسته ،و خواهان خروج قوای ناتو از افغانستان است، برای ایران ارزشی ندارد که بعد از خروج ناتو از افغانستان چه وقایع در این کشور رخ میدهد، ایران با نفوذ به داخل جنبش طالبان جای پای برای خود در آن تشکیلات دست و پا کرده است ،محاسبه اش چنین است اگر رژیم کابل سرنگون شود،طالبان کدام دشمنی با ایران نخواهند داشت ،ایرانی ها که فعلآ سلفی ها و و هابی ها گرداننده اصلی القاعده استند دست کم گرفته ،آنها را برای منافع ایران درین مقطع زمانی زیان بار نمیداند .این سیاست ایران اشتباه بزرگ استراتیژیک خواهد بود .روان و روحیه ضد شیعه و اهل تشیعه در داخل القاعده و  طالبان در حال صعود است یقینآ که ایران در آینده نمیتواند آنها را مهار نماید .حوادث عراق و تحرکات ضد شیعه در پاکستان گواهی این امر است .
مطابق گذارش خبرنگار گاردین نحوۀ مذاکرات اسلام آباد بین پاکستان وافغانستان مملو از تشنج بوده ،دولت افغانستان امید واهی در ذهن خویش دارد که شاید پاکستان رهبران شورای کویته را آماده مذاکره با دولت افغانستان سازد ،بگفته همین گذارشگر "پاکستان از اهمیت نقشی در شرایط کنونی بازی کند بخوبی آگاه است وظاهرا حاضر نیست ،مذاکره ءطالبان ودولت افغانستان به نتیجه برسد "(1)
پاکستان میخواهد به هر وسیله ممکن در افغانستان خواست هایش تحقیق یابد ،از آن جمله قوای ناتو از افغانستان خارج گردیده ونفوذ  هند کاملا کاهش یابد ودولت آیندۀ افغانستان دوست واقعی وحقیقی پاکستان باشد،وتمام نیرو های ضد پاکستانی از سلسله مراتب  قدرت درکابل به حاشیه رانده شوند .به گفتۀ همین گذارشگر در مذاکرات دوجانبه رضا گیلانی صدر اعظم وجانب کرزی وجود دارند خانم حنا ربانی کهر وزیر خارجه پاکستان مسوولیت پیشبرد مذاکرات را بدوش داشته ،هنر مندانه نقش به عهده اش گذاشته اند ایفا مینماید، او با پیشکش خواست های طالبان میخواهد از انها نماینده گی نماید ،ریس جمهور کرزی به حنا ربانی میگوید خانم وزیر خارجه حاضراست دروازه های مدارس دخترانۀ پاکستان را ببندد ؟ومذاکرات به تشنج میگرایید رضا گیلانی آمرانه مداخله نموده ختم مذاکرات بی نتیجه سه ساعته را اعلام میدارد.
 "سید شاه  "خبر نگار گاردین میگویید "فضای مذاکرات نهایت متشنج گردید وصدراعظم پاکستان ختم مذاکرات را اعلام داشت "،جناب کرزی تقاضا داشت که پاکستان شورای رهبری کویته را به مذاکره آماده ساخته تا آنها بتواند به این شورا مذاکره نمایند، چون پاکستان خواهان حل قضیه افغانستان نیست وحا ضر به قبول این امر نگردیده ،از این سبب مذاکرات  به بنبست مواجه گردید،پاکستان احساس مینمایید که هنوزبه رسیدن  به خواست هایش فاصلۀ زیادی دارد ،از این سبب حملات انتحاری وتشدید جنگ استخباراتی به شدت ادامه خواهد یافت، در گوشۀ دیگری از جهان یعنی در قطر امریکا با گشایش دفتری در قطر میخواهد جلو تحرکات لجام گسیختۀ پاکستان  راسد نموده وآن کشوررا دربحران افغانستان به حاشیه براند، معلوم نیست که امریکایی ها چه امتیاز های برای طالبان خواهند داد با دادن آن امتیازات میخواهند خود را از تهلکۀ ورطه ءبا تلاق افغانستان بیرون کشند .
 
1 .. بی بی سی فارسی    30 دلو