آرشیف

2014-11-7

عزیزه عنایت

بنای وحـدت

به احــترام و پاسخ ســـروده ی زیبای به عنوان( چشم خورشید) جناب استــاد مولانا  عبدالکریم فرخاری: قابل یادآوریست نسبـت مصروفیت هـای که داشتم بعد از گذشت چندین روز موفق به مطالعه سـروده ی مقبول استاد گرامی شدم که خیلی ذره نــوازی کــرده بـودند که من از لطف و مهربـــانی ایشان تشکـــر  میکنم و از تاخیرم در این موضوع مرا به بزرگواری خویش  عفو نمایند .

 
فــرخــاریی   سخنـــور مــرد ادیـب  و دا نــا
بـا جمــع ازعــزیــزان این قصـه سر نمـا ییـم
استـاد فضـل الحق را با فــا یــز و مـعــا شــر
قیــام و حیــدری را هــم , همسفــــر نمـا یـیـم
بهـــروش هـمنــوا وفـگــا ر نــیــک سیــر ت
وثــوق با سعیـــدی  هــمـراه خبـــــر نما ییــم
محمــود و هــم نثــا رو, فــر هیختــه حبیـــبی
آگـــاه از این خیـــال و فکــــر و نظــر نماییم
در کو چــه ی یگانه  با پرتــو چو خورشیـــد
گــا می نهیــم و آنجــا  سیـــر و گـــذر نماییـم
گــوئیـم  غلام علی و,غــوری و عبـد الرحمن
آئــیــد بهـــــر مـیـهــن سیــنه سپـــر نمــا ییــم
خشنــودی نــــدا را بــا جــمــله ی عــز یــزان
خوا هیـــم و انجمـــن را  وسعیـتر  نمــا ییـــم
قــادر عـلـم نهـــاده, سنـگ و بنــــای و حــدت
این کــاخ  همــد لی را  زیبنـــده تـــر نمـا ییـم
ســـراج نـیـکـخــو را,از ســوی مـا بگـــو یــد
زود آه, کـه با حضـورت ایـن قصه سر نما ییم
بلال اگـــر نبــا شـد در جمع ایـــن عــزیــزا ن
یـــادی از آن نــکـــوی و الا گـهــــر نمــا یـیـم
با خـا مـه ی چو خنجــر, در کـار زار دشمــن
آتــش شویم  و مـلکش, زیــر و زبـر نمـا یـیم
بــــا اتحــاد و وحـــد ت برپـــا شــو یــم یـا ران
خفــاش های ایــن بــاغ  خاکی به سـر نما یـیم
رفــتــه زکــف امــیــد ی بشکــفــتن و طـراوت
ابــری شــو یــم و بـــاران , آنجـا اثــر نما یـیم
کی جغـــد شــب بیا بــد , هرگـز د گـر مجا لــی
بـــا سعــی و هـــو شیـاری کـاری اگـر نما یـیـم
د ســت دعــــا برآریــم  بهــــر نجـــات مـیـهـــن
تـــا از دعــای و حــد ت حــا صـل ثمـر نما ییـم
وقـــت است تـا بجــو ییم , راه  که منـزل ماست
از د شمنـــی و نفـــرت  با یــــد حــذر نمــا یـیـم
یکـجــا شــو یــم (عزیزه) با وحــــدت دلیــــران
تـــا لا نـه هــای د شمـن پــر از شـرر نما یــیـم
 
12/8/2010