آرشیف

2014-12-12

دکتور محمد انور غوری

بناهای تاریخی سیفرود و ورشک, ورکش

 

سیفرود و ورشک ، دو محل تاریخی غور اند که در کتب تاریخ از جمله طبقات ناصری ، راجع به آنها سخن بمیان آمده ، درینجا مجال توضیح و مناقشه درینمورد نداریم ، فقط عکس های از بقایای آثار تاریخی این جاها ، طور عینی و فشرده، به نمایش گذاشته می شود . قابل یاد آوری است که این عکس هارا محمود غوری فعلا استاد دارالمعلمین عالی تیوره تهیه کرده بوده و در مونوگراف فراغتش(پایان نامۀ تحصیلی) از رشته تاریخ فاکولتۀ علوم اجتماعی ، پوهنتون تعلیم و تربیه کابل، در سال 1388 ، مورد استفاده قرار داده است . اگر کسانی علاقمندی آگاهی ازان رساله را داشته باشند ، میتوانیم آنرا در فرصت مناسب از طریق جام غور به دسترس قرار دهیم . بناهای مذکور، طور عمده عبارت اند از

 موضع قلعۀ سیفرود واقع در سمت شمال ولسوالی تیوره در قریۀ پایحصار 
 قلعۀ ورشک (ورکش امروزی) بین پشوره و چهاردر، در جنوب تیوره
 برج ها و آبدات تاریخی چهاردر و کیچیگرد درشمال ورشک و جنوب تیوره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قلعه کیچی گرد در شمال شرق ورشک