آرشیف

2014-11-27

mazizi

بمناسبت قتل عام بیگناهان دراستدیوم ورزشی پکتیکا

باز ،بملت غم و ماتــم رسید

تحفۀ همسایه بما، بـَم رسید

 

نیست فقط هِدیه بهنگام عید

هرروزوهرهفته وپیهم رسید

 

قلب وطن دار بشد داغـــدار

زینگونه اخباریکه هردم رسید

 

غرقه بخون پکـتیا وپکتیکا

روز عـزا هفتۀ پُرغم رسید

 

خنده بلب چهرۀگلگون بغیر

قسمت ما دیدۀ پر نـَم رسید

 

آب وطن را ببرند دیگـران

لیک بما هیچ ویا کم رسید

 

برغــم وانـدوه وطــندار مــا

حیف که نه یارونه همدم رسید

 

روی سپید گشته هر دیو ودد

از آدم آنچه که بر آدم رسید

 

کاش به زخم دلِ ما ای«عزیز»!

از طرفی دارو ومـرهـــم رسید
 

پایان

********************

محمد عزیز( عزیزی)

یکشنبه دوم قوس سال 1393هجری شمسی

  
برابر به 2014-11-23