آرشیف

2016-4-27

mazizi

بمناسبت سی وهشتمین سالروز سیاه وننگین کودتای هفتم ثورسال 1357 و ویرانی و تباهی کشور افغانستان

فاجعـــۀ خونبار هفت ثور 1357
***********************
از کــودتای ثور سخن هست بیشمــار
کی میتوان بگفت یک از جمله صد هزار
کار نامه های زشت و پلیدش بیک کلام
روز سپیــد ملـت ما کــرد شــام تــــار
 ********************

کودتا یا انقلاب ثور؟
———————-
با نام انقـــــــلاب گروهـــی ز رهـــزنان
یک مشت بی هویت وبی نام وبی نشان
در هفت ثور ، دست به یک کـــــودتا زدند
کردند جوی خــون بسی هر طرف روان

————————–
آغاز شام تیرۀ خونبـار، هفــت ثـور
بر مملکت زمــردم بد کار هفت ثـور
ریختند خونهای زیادی به هر طرف
آن گرکهای وحشی وکفتارهفت ثــور
 ————————–

رهبر خلاق هفتم ثور
—————–
ثوری که جز شیـــار وطن او هنـــر نداشت
عقل وخرد وفکر وشعوری به سر نـــداشت
با این صفات رهــــبر خــــلاق حزب شـــد
چـــون حزب ، ثور بهتری از او دگر نداشت
***********************

کودتای ثور وبیخدایان وحشی
——————————-
آن کــودتا که کشور مــارا خــراب کرد
در هفت ثور ،چشم خلایق پر آب کرد
زان آتشیکه خلقی مزدور بر فروخت
با دست خـویش ملت مـارا کبــاب کرد
**********************

دفتر ودیوان جنایات کودتای ثور سال 1357
————————-
از هفت ثور هر چه شود گفته در جهان
آن کشت وخون ملت ما کی شود عیــان؟
صدها کتاب ودفتر ودیوان ضرورت است
تا شمــــۀ از آن بتـــوان گفت در بیـــــان
*********************************

دست آورد ثور( گاو) به کشور افغانستان
————————————–
پرسی که هفت ثور ، به مـردم چکار کرد؟
کشـــتار وقتــــل ملــــت ما بیشمـــــار کرد
دیگر چه بود حاصل آن کـــــودتــا به ملک ؟
یک گله گاو ؟! خاک وطن را شیـار کــرد
**********************

حاصل کودتای ثور
———————-
دانی چه بود حاصل آن کــــودتای ثــور ؟
کشتار خلق ،محبس وزندان و ظلم وجـَور
بعــد از هجوم تیمور وچنگیز ویا هـلاک
افغـان ندید فاجعـۀ اینچنین ،بَـه ـ دَور
***********************

حاصل کشت غلامان روس
———————————
ثــور جـُـز شیار خانـۀ مردم دگر نکرد
غیر ِ زدن بشــــاخ ولگد او هُنر نکرد
تخـــم پلیــد ثور باین مـــــزرعِ وطـــــن

جــز کـُشت وخون نسل بشراو ثمر نکرد

عزیزی
پــایـــــان
**********************
 م . عزیز( عزیزی)  
 هفتم ثورسال 1395 هجری شمسی
خوانندۀ محترم !

لطفا بروی عکس سران کودتای ثور کلیک کنید تا شمۀ از جنایت مستند این قاتلین ملت را با تصاویر زنده وانکار ناپذیر وبصورت پیهم مشاهد کنید