آرشیف

2015-1-8

عبدالقادر حيران غوري

بمناسبت سالگرد شهادت جانگداز گل احمد “عريفي”
بسم الله الرحمن الرحیم
 
ولاتقولوالمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیا ولکن لا تشعرون
می گوید کسی را که کشته شود درراه خدا (ج) که ایشان مرده گانند بلکه زنده اند ولکن شما آگاه نمی شوید
 
گل احمد عريفي
گل احمد "عريفي"
 
 
سفرکه دوباره برنگشت
 
 
گل احمدعریفی جوان با اهلیت ،الگویی صداقت وتقواوپرهیزگاری جام شهادت را نوشیدوبه لقای حق پیوست.
گل احمدعریفی فرزندالحاج محمدعیسی عریفی ازقریه صدمن غلمین مرکزولایت غوردرسال 1362 دریک خانواده مجاهدومتدین روشن فكر وبزرگ قوم چشم به دنيا گشود پا درعرصه گیتی نهاد. وی درآغوش پرمهروالدین پرورش یافت وبه سن پنج وشش سالگی بسوی مسجدومدرسه رفت وبه زانوی ادب درنزد ملا امام مسجدومربیان دلسوزنشست . وشروع درفراگیری علم وادب درس وتعلیم وتربیه نمود تاکه تمام مسایل ضروریه واولیه دینی را آموخت وبعداشامل مکتب گردیده ودوره لیسه را موفقانه سپری نمودوبعدازفراغت دوسال بحیث کارمنداداری مکتب غلمین ایفای وظیفه نمودودرپهلوی وظیفه خویش درتعلیم وتعلم شاگردان بطوررسمی وخصوصی پرداخت وچندین تن ازشاگردان لایق ورزیده را تقدیم جامعه نمود.
گل احمدشهیدازاستعدادسرشاروعالی برخورداربودومتداوم زحمت می کشید همیشه مقام اول نمرگی را درصنف واداره داشت اوتاآخرین لحظات زندگی اش کارمندریاست احیا وانکشاف دهات ولايت غوربود.
بصفت میخانیک بطورداوطلبانه درموسسه داکارکارنموده ومراقبت سی وپنج حلقه چاه آب آشامیدنی صحی ازحفرتا استفاده را عهده داشت. ورکشاپ های کمک های اولیه تبلیغات آگاهی عامه وحفظه الصحه را درسطح جامعه گرفت.
کورس ارتقای ظرفیت اصلاحات اداری را به مدت شش ماه فراگرفت.
درمدت چهارماه کورس های کمپیوتر، ساینس وزبان انگلیسی را درانستیتوت کمپیوترساینس وزبان سعودی مقیم هرات موفقانه سپري كرد.
درسال 1388 درجمع محصلین داخل خدمت شامل دارالمعلمین عالی ولایت غورگردید بازهم اول نمره صنف بود.
گل احمد جوان روشن فکر، مجاهد ومجاهدزاده خجسته خصال بودکه خداوند(ج) خوی وخصلت پیغمبری را با اوعطانمود ه بودهمه رفتاروکردارآن مطابق ارشادات شریعت وسنت بود. سیمای نورانی ، قدمیانه ، ریش سیاه وچشم های آبدارونمناک ومقبول آن هرکس که بطرف اومی دیدشیفته وآغوشته اش می گردید .
اودرصدرهمه امورزندگی اش علاقه داشت تا برای آگاهی مردم ازاموردینی چیزی را برساندوبرای رسالت فردی واجتماعی خوددرتمام ابعادکوشا وتلاش می ورزید.عمل درمسایل دینی را ازسرلوحه کارخودمی دانست . وی نهایت با اخلاق ومودب بود.
برای همکاران وهمصنفان خویش آنقدرعزیزمهربان ومحب بودکه خوردوکلان ، زن ومرد درچوکات رسمی وغیررسمی به آن احترام خاص داشته وبه دیده قدرآن را می دیدند وعزتش می کردند. درواقعیت امراودرهمه اوصاف وخصایل ازدیگران برتری داشت :
گل احمد گلی ازبوستان معرفت ونمونه ازعناصرواقعی جامعه انسانیت بود
گل احمد گلی ازگلزار شرف وعزت والگویی ادب واخلاق بود.
گل احمد نهالی ازدبستان علم ودانش بودکه درفصل بهاران بشریت پرورش یافته بود
گل احمدشمع فروزان مسجدوجماعت ، سنبل صداقت ایمانداری ویگانه درطاعت وعبادت بود
گل احمد خادم دین ووطن وملت بودگرچه سنش کم اما معنویات بسیاربزرگ داشت خستگی ناپذیر درامورات محوله وسپرده شدخودکاروفعالیت می نمود.وشادوخرم به فضل ومرحمت الله ج زندگی وبندگی می کرد اوجهت تسلیمی پروژه دیواراستنادی قریه تلخک ولسوالی لعل وسرجنگل به تاریخ 3/ 9 /1389 سفر رسمی نموده بود وبتاریخ 6 / 9 / 1389 بعد ازانجام کارموفقانه بصوب شهرچغچران برگشت بساعت یک وپانزده دقیقه همان روز موترعامل وی ببالای ک.تل شینیه ازطرف افرادمسلح ناشناس موردحمله قرارگرفت درلحظات اولیه با اصابت چندمرمی دروجودپاک ومطهرآن جام شهادت درحال وضووطهارت نوشیدوگلی عمرش ازین دنیای بیوفاوفانی پژمرده وپرپر گردید وبه لقای حق پیوست .جماعت نمازپیشین را با ملایکه ادانمود اما درحیات جاودان گل رویش دربوستان گلزارهای جنت وبهشت رویید وغنچه اش شگفت اوحالا شادوخرم نظربه وعده الله ج درجنت الفردوس ما واگرفت ولذایذرا روحا کمایی ودرعیش وعشرت ابدی رسیده ومارا درمصیبت داغ وغم اندوه خودگذاشت .
درسوگ احمددعریفی شهید کدام چشم بودکه اشک نریخت وکدام دل بودکه نسوخت وکدام جگربودکه خون نگشت وکدام کس بودکه خاک برسرنپاشید وسیه نپوشیدوبه ماتم ننشست وداغدارنگردید .
آری این دنیا فانی وگذشتنی است اگربالاترازصدسال هم عمرتان بگذرد آخرجزرفتن به کام مرگ دیگرچاره وراه داری؟ نه خیرالله ج درقرآن کریم فرموده   کل نفس ذایقته الموت ) ترجمه هرموجودزنده موت را می چشد (می میرد) اما آنان که بنده مقبول وقبول شده الله ج هستند وهدایت درصراط المستقیم اند درزمان آخرکه زمان فتنه وفساددرشریعت ذکرگردیده الله ج دوستان خودرابطرف رحمت خودمی خواندودرجه اعلی شهادت حقیقی را برای شان اعطا وانعام می کند .
گل احمد شهید ازجمله ان  « بنده ه های صالح ونیک بودکه خداوندتبارک وتعالی اورا درین جوانی بسوی خودخواندوبرحمت خودبردسحرمی گفت بلبل باغبان را           دریـنـجا جـزنـهـال غـم نــرویـد
به پیری می رسد خاربیابان            ولی گل چون جوان گرددبمیردمن حیران ازجمله کسانی هستم که درین سفرباشهیدهمسفربودم اماچون موعودواجلم نرسیده بودتااین همسفری را اد امه بدهم صدافسوس که عریفی رفت ومارا تنها گذاشت .آرزویم ازین شهیدپاک وپاکیزه آنست که تادرروزجزا ازان هفتادنفری راکه الله ج امتیازشفاعت را برای اوعطا نموده بنده پرمعصیت رایکی ازجمله شمرده وشفاعتم نماید این چندسطررا نوشتم تایادگاری به یاداین شهید درصفحه ایام روزگازبماندوبماندو…….. روحش درجنت الفردوس شادویادش گرامی وجاویدوپاینده وباقی باد.آمین یاهو
 

بمناسبت سالگرد  شهاد ت جانگداز گل احمد "عريفي"
عبدالقادر" حيران "
6 قوس 1390 شهر چغچران