آرشیف

2014-12-11

عبدالظاهر رفیق

بمناسبت سالگردشهادت سرسالار شهیدای افغانستان

 دریــغـــا! حــــــســرتــا! مـسـعــود دوران
شــهــــیــــدی قـــرمـــان مـلــک افـغـــان
 
گـــــل از گـــلـبـــــن بــــاغ وطــــن رفـــت
زپــنــجـــشــــیــری دمــن زمــن رفــــت
 
غـــــیــــورمــرد و رشـــیــــد ایــن زمانـه
بــمــکــری دشــمـنـا ن رفــت از میـانـه
 
بــتــاریـــخ ایــن یـک روزی سـیـاه اسـت
چــومـسـعـود جـوان از مــا جـدا اســـت
 
خـــط زریــن بــود کـار نـامـه هــایــــــش
بـتــاریـخ بـــشــر بــر نــامــه هــایــــش
 
الا ای هــمـــراهـان مــرد مســــــــعــــود
وطـن را پـیـش بــردن ســوی بـهــبـــود
 
ازان کـشــــت چــپـــــاول کـــــردن هــــم
بــبــایــد گـــریــه هــا بــنــمـود بـا هـــم
 
جـهــان اسـت مـرد کـــیـهـان بـاکـحـائـی
ازیـــن دور رفــتــن غـــافــــل چــرائـی
 
بـنــام شـرق غـرب چـنــد ســــیـــاســــت
وطن بیـچاره شـد مـحــتـــاج هــجـــرت
 
کـه تا کی خـون ریـخـتـن خـاک رنگــیـن
شـود نـاحـــــــــق بــنـــام آن یــا دیـــن
 
جـهــان صـاحــب دیـگــر پـنـــا هـســـــت
بــنـا حـق کـشـــتــن آدم گــنـا هــســت
 
بـصـلــح آیـم هـمــه منـقـاد بـا شـــــــــیم
بــه عـهـــد خـویـشـــتــن استاد با شیم
 
کـــه تـــا خـــاک وطــــــــن آزاد گــــــردد
هــمــه ویـرانـه هـا ابـــاد گــــــــــــردد
 
" رفـیــقـــا " روح مـســعـود شــاد بـــاد
زاســتـــــعـــــمــــار وطـــــــن آزاد بــــاد