آرشیف

2014-12-11

غلام علی فگارزاده

بمناسبت روز هشتم مارچ

آنچه روز هشتم مارچ را منحيث يک روز تاريخی برجسته ساخته، قيام زنان بخاطر دادخواهی و تأمين عدالت در زنده گی شخصی و اجتماعی شان بوده است. حالا باگذشت سالهای زياد ازان روز تاريخی، هنوز هم متأسفانه زنان و دختران زيادی در اطراف و اکناف و حتی در شهرهای کشور ما زنده گی شانرا در زير سايۀ تيره و تار عنعنه های کهنه و ناپسنديدۀ خرافی در محروميت از حقوق شرعی شان و بعضاً بحيث امتعۀ قابل فروش، سپری مينمايند. برای نجات از همه اين بدبختی ها، فقط ابراز تأسف و بيان مشکلات و يا عرض تبريک بخاطر تجليل ازاين روز کافی نبوده، بلکه بسيار مهم است تا همۀ ما (نهادها و آنهائيکه واقعاً طرفدار رفع هرگونه خشونت و تجاوز بر حقوق زنان) هستيم، عملاً از خود شروع کنيم و صادقانه دراين مسير گام برداريم. 
چنانچه به گونۀ مثال برخی از تخلفات خانواده ها را در مورد حقوق دختران و زنان ميتوان بطور ذيل خلاصه ساخت: 
– اين پدران و اعضای خانواده اند که دختران شانرا از حق ميراث محروم ميسازند.
– اين پدران و اعضای خانواده اند که حق مهر دختر شانرا خود ميگيرند و بمصرف ميرسانند و يا دختر را مجبور ميسازند تا مهر خود را به پدر و يا برادرش ببخشد.
– اين پدران و اعضای خانواده اند که دختر شانرا خلاف ميل و آرزويش در بدل پول و ثروت مجبور به عروسی ميسازند.
– اين پدران و اعضای خانواده اند که دختر شانرا بخاطر حل منازعات و دشمنيهای ذات البينی شان، منحيث بديل، قربانی ميسازند.
– اين اعضای خانوادۀ شوهر اند که بعد از مرگ شوهر، خانمش را کاملاً بحيث ميراث شان ميشناسند.
– اين پدران و يا برادران اند که دختر و يا خواهر شانرا بخاطر داماد شدن خود شان با دختر خانوادۀ ديگر، به زور و جبر تبادله ميکنند.
– اين مادران و پدران اند که دختر را خلاف رضائيتش ميخواهند عروس پسر يکی از اقربا و خويشاوندان خويش بسازند.
– اين مادران و پدران اند که به آرا و نظر دختران شان هيچ ارزشی قايل نيستد.
– اين اعضای خانواده اند که مانع تعليم و تحصيل و اجرای وظيفه به دختر شان ميشوند.
– اين اعضای فاميل اند که هميشه در محيط خانواده، پسران شانرا از هر لحاظ بر دختران شان ارجحيت ميدهند.
– اين اعضای خانوادۀ شوهر اند که پسر شانرا بخاطر نداشتن فرزند و يا نداشتن پسر، به گرفتن خانم ديگر تشويق ميکنند. درحاليکه در بسيار ی از موارد، مشکل صحی مربوط به مرد بوده است.
– و ده ها موارد ديگر … .
بگذاريد هشتم مارچ هميشه نمادی از يک قيام تاريخی حق طلبانه و دادخواهانه باشد.
روز هشتم مارچ به همه خواهران، دختران، مادران و زنان رنجديدۀ وطن تبريک و تهنيت باد!

فگارزاده، شهر کابل
۸ مارچ ۲۰۱۳