آرشیف

2015-8-15

mazizi

بمناسبت دومین سالگرد کودتای نظامی مصر و جنایت برعلیه بشریت در میدانهای «رابعة»، «نهضة» و «اسکندریة» قاهرۀ مصر

دوسال و اندی از کودتای خونین وننگین نظامیان مصر میگذرد
کودتائیکه نقشۀ آن در تل ابیب ریخته شده وذریعۀ نظامیان وابسته به صهیونیزم وامپریالیزم وحمایت مالی ارتجاع عرب منطقه وحمایت سیاسی احزاب الحادی وسکولاریستهای دین ستیز وحزب افراطی ومنحرف سلفی مصر براه افتاده وحکومت قانونی ومنتخب دوکتور محمد مرسی را ساقط نموده ، ورئیس جمهور منتخب ملت مصر را بزندان انداختند وسپس بیش از 41 هزار نفر از اعضای بلند پایه وکادر رهبری «حزب الحریۀ والعدالة» که همان حزب اخوان المسلمین مصر بود بزندانها انداختند
از همان روزهای اول کودتای نظامی مصر ، ملت مسلمان مصر در مقابل کودتای نظامیان بپا ایستاده وبا جمعیت چندین ملیونی مظاهرات پیهم را براه انداخته وخواستار برگشت حکومت منتخب ملت مصر برهبری دوکتور محمد مرسی شدند
دشمنان اسلام ودشمنان ملت مصر ، تحمل راه پیمائی مسالمت آمیز را نداشته وهمه راه های وجاده های قاهره ومراکز اصلی شهر هارا با هزاران تانگ ووسایل زرهی مسدود کردند
تظاهر کنندگان ناچار در قاهره در سه میدان بزرگ « رابعة العــــدویة و«میدان النهضة »و «میدان اسکندریة» دست به تجمعات مسالمت آمیز وبیانان وسخنرانیها زدند وروز بروز بر جمعیت آنها افزوده می شد
این جمعیت در ماه مبارک رمضان با برپائی نماز تراویح ونماز تهجد ملیونی که بصورت لایف از طریق تلویزیونهای بین المللی پخش می شد ؛ لرزه برقلب کفار واهل نفاق وخاصتا صهیونیزم انداخته بود
تا اینکه حکومت کودتای مصر دست به بزرگترین جنایت برعلیه بشریت زده ودر صبحکاهان 14 آگوست 2013 ودر وقت ادای نماز فجر از چهار سمت میدانهای رابعة ومیدان نهضة ومیدان اسکندریه با صدها ها تانگ و وسایل زرهی پوش وبولدوزرها این میدانهـــارا محاصره کرده ودر هنگام ادای نماز صبح بر بالای نماز گزاران آتش باری را شروع کردند واز وقت نماز صبح تا عصر روز 14 آکوست سال 2013 پیش از پنجهزار نفر را درین سه میدان قتل عام نموده وبیشتر از سی هزار هزار نفر را زخمی ومجروح ساختند وبعد از آن منطقه رابعة العدویه ومیدان نهضة واسکندریة را بآتش کشیده وسپس با بولدوزرهای نظامی به تخریب وانهدام خیمه ها ومراکز صحی ومسجد میدان رابعة زده وحتی اجساد شهدا ومجروحین را بآتش کشیده وبعد با بولدوزر مجروحین وشهدا را با خاک وخاکستر یکجا جمع کرده واکثر شانرا در جاهای نامعلومی گور کردند
هر چند این عمل جنایتکارانه اعتراض مدافعین حقوق بشر را بر انکیخت وتلویحا از طرف غرب وامریکا نیز محکوم شد اما این محکومیت غرب وامریکا به الفاظ شدید نبود ونوعی نفاق سیاسی را بهمراه داشت
اما تمام نهاد های حقوقی بین المللی وموسسات حقوق بشر در سازمان ملل متحد این اقدام وحشیانه را با شدید ترین الفاظ محکوم کردند
در طول این دوسال حکومت کودتا علاوه بر قتل بیش از پنجهزار نفرمیدانهای سه گانه مصرصدها نفر دیگر از اعضای ارشد اخوان المسلمین را در زندانها و در حالت انتقال شان بزندان وحتی در خانه های شان ترور و اعدام نمودند
وطی یکسال با محاکمات نظامی وانقلابی بیش از چند هزار نفر از اعضای بلند پایه اخوان را باعدام وحبس ابد محکوم کردند
واخیرا بیش از یکهزار نفر از سران ورهبران اخوان المسلمین را بشمول رهبر آن دوکتور محمد بدیع ورئیس جمهور منتخب ملت مصر « دوکتور محمد مرسی » را نیز محکوم باعدام نمودند
خیلی جالب است که اکثرا جلسۀ محاکمه وصدور اعدام این یکهزار نفر در ظرف کمتر از نیم ساعت وبدون داشتن وکیل وبدون داشتن حق دفاع وحتی بدون شنیدن آواز متهمین بوده است
تاحال باستثنای سه نفر از متهمین که اجازه یافتند دو ویا سه دقیقه علنی صحبت کنند دیگر متهمین بشمول دوکتور مرسی از ورای قفس شیشه ئی که آواز آن شنیده نمیشود بمردم نشان داده شده اند محاکمه همه متهمین در غیاب شان صورت گرفته وفقط اسامی را به رسانه های اعلان کردند
اینگونه محاکمه وصدور احکام اعدام وحبس ابد حتی در تصفیه خانه های نظامی استالین وهتلر ومائوتسه تونگ و…….هم صورت نگرفته بود
هر چند تا حال احکام اعدام مخالفین کودتای مصر تا حال جاری نشده است ، لیکن مظاهرات ملت مصر با وجود فشار واختناق وتهدید وارعاب وارهاب وکشتار وزندان وشکنجه وتجاوز جنسی بر زنان ودختران دانشگاه ها نه تنها کم نشده بلکه هر روز تا روز دیگر مخالفت ملت مصر با کودتا چیان نظامی بیشتر وبیشتر شده است
ما در آستانه دومین سالگرد فاجعه وجنایت بر ضد بشریت میدان های رابعة ، نهضة واسکندریه قرارداریم واز خداوند بزرگ با دست دعا می طلبیم تا کودتا چیان مصر ودر راس آن سی سی خائن وقاتل را بجــزای اعمال ننگین آنها برساند وشهدا ی ملت مصر را مغفرت نموده وبملت مصر توفیق اتحاد وهم دلی نصیب کند تا گلم ظلم فرعون معاصر مصر وجوجه فرعون دمشق ( بشار اسد ) وسایر طاغوتهای وستمگران جهان را را بر هم چینند وجهان را از شر تمام ظالمین وستمگران پاک سازد
آمین یا رب العالمین
پایان

عزیزی
14- 08 – 2015
——————