آرشیف

2014-12-22

دوکتور نصیر ندا

بمناسبت افتتاح وبسایت جام غور

جـــام پر می آمـده انـدر میـــــان     زو بـنــوشـیـد تا بیابید روح و جان

قــصـه دل بــاز گـو دارید بـهــم      تـا بـمـانــد یـاد او چـــون جـام جـم

انعکاس خویش را در رنگ می      در مـیـــان مــوج او گـیـــریـد پـی

تا رسیـد بر اوج دنـیـای خـودی      تابـدانید فرق نـیـک و هـــم بـــدی

با نــدای پـر نـوای خـویـشـتـن       روح بخشد تک تکی خـلـق وطــن

زان بـبـینند این جهان ما چنان       سربـلـند دارند ز خواب بـیـکــران

روح بگـرداـنند زراه پرجـنـون       راه و رسـم کـهـنـه دارند واژگـون

جام شادی را بنوشـند بـار بـار        این جهان خویش سازند پـایـدار

باز خیزند با شهامت رهـبران         زنده سـازنـد آن جـلال غـوریـان

دوکتور ن. ندا