آرشیف

2015-2-3

محمد رسول عزیزی

بمقام عالیقدر ناتو در رس آقای بارک اوباما

 

من محمد رسول (عزیزی) ساکن در قریه باغنو ولسوالی تیوره مامور متقاعد دولت افغانستان خواهش مندم بسوالات من که باعث رنج وملالت من گردیده پاسخ مرحمت فرماید .
1- ناتو وامریکا چی نیاز به دولت افغانستان دارند ؟
2- آیا حکومت اتلافی مجاهدین وتفنگ سالاری ؟
3- واه واه چی بازار وچی متاعی؟
4- ویا محوه القاعده وتروریست ها؟
5- اقتصاد وبه پااستادن مردم مظلوم افغان ؟
6- کمک های مردم جهان که بنام ملت افغانستان داده شد چی شد؟
7- تیم آقای کرزی واطرافیان آن سیر شدند؟
8- هویت ملی وشرافت اسلامی افغانها پای مال نشد؟
9- حرف سیاسی باروس ها وهند چین بدست آمد؟
10- بکوشتار افغانها وخارجی ها چی دست آورد به دست آمد صرف آزادی بیان ؟
11- مردم افغانستان را کور ونافهم فکر میکنید؟
12- کامیابی ده ساله شما وتیم آورده شده چی بوده که ملت افغان لمس نمی کند ؟
13- حقوق مسلمانا ن موی سفید وحقوق زنها بر آورده شد ؟
14 – مواد مخدر وتعداد جوانان معتاد کم شده ؟
15- حاکمیت قانون شروع شد ؟
16- کار به اهلی کار وفساد از بین رفت ؟
17- شما میدانید که مردم واقعی افغان وخارج تیم شما نمی دانند شما روی چی هدف به وطن ما آمده اید؟
18- شما میدانید با آمدن شما هزارها مشکل داخلی وخارجی به وطن ما به میان آمده که خواندن ونوشتن آن غیر ممکن است ؟
لطفأ 18 سوال من حقیر را جواب بدهید . وهم اضافه فرماید با تلافات مالی وجانی که شما داده اید با وصف انتخابات پیش روی ،آینده مردم افغانستان را چی سنجش کرده اید .
آیا آمدن شما وآمدن روس ها با هم چی فرق دارند ؟ ملت با عمل کرد موجوده آینده خود را نمی داند صرف توکل به خداوند (ج) پیش میرویم .فقط آرزو ناتو ومللی متحد همین بود که به وطن ما عملی شد ؟ سنجش جلسه بن وشرایط امرزه افغانستان وهمسایه های آن لخراش نمی باشد . امید است صرف نظر از عقده کفر واسلام مرحمتا رهنمای کنید.

با احترام عزیزی