آرشیف

2014-12-23

دوکتور نصیر ندا

بمـــــــناسبت سالگرد جام

جامـی مـا گـشـتـه چو بحری بیکران
انـدر آن غــواص هـــا پـیـر و جوان

انـعـکــاس نـــور بـاشـــد جـلـوه ‌اش
مــاه سـتـاره بـا شـهاب وکهـکـشان

پـر تـو افـشـان گـشـتـه در دنیای ما
رهـــروا نــش داده ایـنـجـا امـتـحـان

نـحـوه ای پـنـدار هـر کـس زو اسـر
مـا ند خـوا هـــد دائـمـاً در بــایـگـان

صفحه ها یش چون بها ران هر دمی
هر صبا ح اش طفل نو در زا یمان

چــون مـعـلـم مــادر و پـیـری کـهن
در س گــویـــد او بــــرای طــالـبان

پیش تاز کاروا نی عصـر مـاسـت
باز تـابش حــرف دل انـــدر زبـان

در حریمش بوی وتا بی زند گیست
کیف گیر ید هر چه خوا هید در توان

بــر هـمـه بـــادا مـبـــارک سـالگـرد
شـــد تـولـد جــامی وحدت این زمان

نو مبر2012