آرشیف

2014-12-11

احمد شاه سلیمی

بمــاچـه

نامـــد گـــل و بلبـــل ، به گلستان و بمــاچه ؟
دشــت و دمن افســرده ، زیـــاران و بماچه ؟
از سنگ عـــرق می نچکد ، در دل صحـــرا
 بـاران ز ســـر بیشه ، گریـــزان و بمــا چه ؟  
 صـــد رعـــد بغـــرید و نـــروئید ، سمـــارق  
از فیض تهی جمله ، غـــریـــوان و بمــاچه ؟
 آن ابـــر که بـــاران به جبین ، ره نگشــایــــد  
این ابـــر که خــون میدهد ، ارزان و بماچه ؟
 گه لاله بـــرآورد ، ز بستـــر ســـــر خـودرا 
خـوابیـد دیگـــر بــاره ، گلستـان و بمـــاچه ؟
مـا را به مصــایـــب ، قلم دهــــر  رقـــــم زد
  گردون که دهـد ، مـژده به شیطان و بمـاچه ؟ 
 امـروز که در پیکـــر غمــدیــــدۀ این خــاک   
  نـــــایــــد طبیبی ، پیّ درمــــــان و بمــاچه ؟ 
                              

ا . سلیمی
کابل – 2/2/ 1389