آرشیف

2015-1-25

آصفه صبا

بلی آقــای احمــد”سعیدی” آگــاهـــان بازنــده شــدند!

 

مردم مظلوم افقانستان بیش از سی سال قربانی مرمی ها وراکت های کور دلالان سیاسی بوده , آنها هنوزهم ازشدت سوزش زخم های گذشته ازمیله های تفنگ بدستان, وآنانکه باسرنیزهء زورو زر شخصیت کاذب کسب نموده اند,واهیمه وهراس دارند که مبادا در پروسه انتخابات متحمل خساره ی گردیده ومجبور به ترک دیار خویش گردند, به گونه مثال گسانی را سراغ داریم زمانی جوانان وتحصیل کرده هارا بدست خودشان قبر ها را حفر نموده و بعداء بادستورظالمانه ی همان شخص را زنده به گور میکردند, بازهم درانتخابات ولسی جرگه این دور از ترس, و واهیمه, آرای خویش را مردم به به نفع وی به صندوق ها ریخته, واورا بازهم وکیل دوله سا ختند.

" جناب سعیدی" باخوانش مقاله ی شما درسایت خاوران وسواس ودلهره ی قبلی که برمن مستولی بود,به حقیقت پیوست ,بدین معنی بیشترین کسانکه درانتخابات به شورای ملی راه نیافتید از روشنفکران ,تحلیلگران اندیشمندان جامعه بودند به خاطر دارم دریکی ازگفتمان های تلویزیونی شماشنونده ی ازشما تقاضا نمود با این برداشتها وموضع گری های سالم ومردمی که دارید باید به ریاست جمهوری کاندید مینمودید,شما به شوخی پاسخ دادید, مارا درشهر راه نمی دهند…… طوریکه شما نگاشته اید"بازنده ی تاریخ ؟در حاشیه ی قدرت جند کسی بی رمق ار نسل ,ما در زیر بار تراژدی اشتباهات نسل گذشته با یک دیگر مکالمه می نمایم……..پس امید بی فروغ ما جشم یه چه کسی دوخته است؟ این پادشاهان قلم رو سخن جملات تند تند سیاسی , وقتی از تغیراصول دیموکراتیک,اصول قانون اساسی ,اصلاحات درحکومت…… حرف میزنیم ,منظور وامید جیست؟ مخاطب ما کیست؟ ازچه کسی توقع و با ور داریم.مردم همان توده های انبوه و بی شکل که نه لقظ وقلم " مارا میدانند , که ازاین ایدیولوژی وماحثات تلویزیونی ما سر در میا ورند….. ( "1 )

شما منحیث یک انسان رسا لت مند هر آن چیزکه به منافع مردم درتضاد بوده به وضاحت بیان داشته اید,جرئت وشهامت شما قابل ستایش بوده درتوضیح وتشریح حقایق مدبرانه وباتدبیر گام برداشته اید.

ولی مخاطبین شما "گنگهای خواب برده اند"اصلا معلومات ودرک ابتدای از منافع خود ودیگران ندارند,شمادرگفتمان های تلویزیونی همیش انتقادهای "تند تند"ازحاکمان وقدرتمندان که پای درگلومردم گذاشته, برزبان رانده اید ازاین سبت شما درلست تیره گون به اصطلاح سیاه شامل هستید وسوالیه های زیاد درمقابل نام شما گذاشته اند,ما که دراطراف وولایات زندگی مینماییم نقد وانتقاد نمودن کارمشکل بوده, ودشواری های زیاد درپی دارد,
من درکدام گفتمان,ونشست های تلویزیونی عملا شرکت نجسته ام,گاه گاهی دربعضی تلویزیون ها صدای درگلو خفته ام انعکا س یافته است ,ولی درمحافل , جلسات ومیتنگ ها از درد ها رنجهای بیکران مردم مظلوم که درزیر پاشنه آهنین استبداد زجر کشیده,ودرزیزچتر فساد ,مافیای اقتصادی وسیاسی قرار دارند,با جرئت ابراز نظرنموده , وگاهی هم اشعارو نبشته های در سایت ها انترنیتی خاوران ,خراسان زمین,وسایت فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان به چاپ رسانیده ام,آن نبشته هاواشعار نمایندگی ازموضع سیاسی بنده مینماید,من باسابقه ی بیش از 25سال معلمی اتکا به روشنفکران ودیگر اندیشان محیط ومحله خویش کاندید ولسی جرگه شدم,باوصف که زنان دراین انتخابا ت بامشکلات زیاد روبرو بودند, به همه دشواریها به اکثر ولسوالیها سفرنموده بامعلمین شاگردان وروحانیون ملاقات نموده پیام های انتخاباتی خویش را به گوش آنها رسانیدم, ولی درجریان انتخابات ودر زمان مبارزات انتخاباتی ,پرابلم های زیاد فرا راه من قرارگرفت,که تصورش را نمی کردم,استادان ومعلمین کارگران به اصطلاح پرولتاریا , وزحمت کشان ومستضعفین که ما خواهان حقوق آنها هستیم اکثراء درانتخابات شرکت نورزیده ,وتعداد ازآنها روزها وشبها در دسترخوان زر وزورمندان نشسته , وبه نفع آنها فعالیت مینمودند ,واقیعت تلخ وجود داشت فقط پول وزور معیار اساسی بود, دیگرشعارهای روشنفکرانه جهت تغیر وضع موجود وگذارازبحران, شنوندهء نداشت ,این بود تصویر اصلی مبارزات انتخاباتی دیارمن.

برادرم سعیدی صاحب. دربدخشان شیوای شرق، استاد قهار "سروری" استاد دانشگاه البیرونی,"واقف حکیمی" سخن سرا وروشنفکردینی" , وشاعر توانای زبان فارسی درحوذه تمدن ما " پرتو"نادری " اندیشمند توانا "محمدرفیع خوست فرینگی"وجناب"هارون میر"تحلیلگرمسائل اجتماعی وسیاسی, دراین تراژدی درکنارماوشما هسستند" سلطان زوی" نقد وتحلیل گر مسایل سیاسی که تمام مردم کشور با ایشان آشنا هستند کنارگذاشته شده است,"استاد رحمان اوغلی" سخنور وسخن سرای فاریاب زمین که باشهامت ودلیری ابرازنظر مینماید چون مرد سازش ومعامله نبود, با دسایس وتوطیه کنارزده اند, ملاحظه فرمایید( 2) عوض رحمان اوغلی این فرزانه مرد فاریاب چگونه اشخاص درپارلمان راه یافته اند ,درجوزه ء انتخاباتی جوزجان محل انتخاباتی بنده نیزمیباشد,انجینراحمد که درلوی جرگه ی قانون اسا سی باموضع گری اصولی واسا سی درکنار بسیاراز وکلا ازجمله" زلمی یونسی"وکیل ولایت بلخ که دررهبری تعداد کثیری ازوکلا قرارداشتند مجدانه مبارزه ومجادله نموده درراستای اهداف ملی قاطعانه استادگی نمودند , بعدازآن تاریخ انجنیراحمد در لست سیاه عدم ورود به وکالت قرار گرفت, در انتخابات گذشته همه کس به یاد دارند که او برنده ی انتخابات بود وعمداء کنارزده شده بود, این بارهم به همان سرنوشت دوجارگشت!درولایت باستانی بلخ "زلمی یونسی "ازجمله شخصیت ها و روشنفکران متعهد ووفادار به منافع مردم می باشد اوکه فرزند مبارز نستوه محمد یونس خان کندک مشر یکی از فاتحین اصلی" تل "درجنگ استقلال کشوراست نیز دراین انتخابات نتوانست به پارلمان راه یابد.به همین قسیم جناب فاضل سنگچارکی در ولایت سرپل وسخنگوی جریان تغیر وامید نیزنتوانست به خانهء ملت رود,جناب علومی شخصیت بزرگ نظامی وسیاسی کشور درقندهار نتوانسته است رای بدست آورده, وارد پارالمان گردد باید یاد آورشد, موجودیت جنرال علومی درکمیسیون مربوط قوای مسلح از ضرویات مبرم کشور درولسی جرگه بود توطیه ودسیسه علیه جناب علومی ابعاد وسیع داشته دستان ناپاک مداخلات خارجی درعدم موفقیت وی دخیل است.

آصفه "صبا"

 

(1) خاوران مقاله احمد سعیدی مابازنده ایم

(2) مراجعه گردد به سایت کمسیون انتخابات