آرشیف

2017-12-20

رسول پویان

بلای جنگ

فرمانروای مرگ برآرد صـدای جنگ
از کام اژدهــای تعـصـب بــلای جنگ

در جشن شادکامی مردم به جای صلح
از خـون خلـق کـرده مهیا حنای جنگ

غرب‏و‏شمال‏وشرق‏وجنوب‏وطن خراب
مردم به طرح ونقشۀ دشمن فدای جنگ

گاهی بهانه طالب‏ویک‏روزداعش است
کذب و دروغ جمله بـود ادعـای جنگ

از حد گذشت دامنۀ جور و ظلم و کین
تاکی بـود بـر همه مـردم جفای جنگ

فابـریکۀ سلاح‏فروشـان ز خـون خلق
چالان بود تا که رسـانـد غذای جنگ

افراطی و تعصب و سرمایه با هم اند
احساس و عشق دل نبود آشنای جنگ

مسجـد و مـدرسـه بدهـد درس انتحار
ویران کند شهر و بسازد بنای جنگ

یـزدان پاک حـامی صلح و صفا بود
شیطان مگرخزیده بپوست‏خدای‏جنگ

طـبّال بـر منافـع خـود طبــل می‏زنـد
سلطان دهدهدایت کوس ودرای جنگ

درارگ کور و شل غلامان قدرت اند
ازدست‏لال ولنگ بگیریدعصای جنگ

میهن نه جای فتنه وجنگ نیابتی است
خالی کنید قلـب وطـن از هوای جنگ

10/12/2017