آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

بـیـا کـز اشـک و خون دفـتـر نویــسـیم

بـیــا کــز ا شـک و خون د فــتـــر نــو یــســـیــم
به د رد و ســو گ هــفــت پـیــکــر نــو یــســـیــم

کـفــن خـو ن و د فــن خـو ن و د مــــن خــو ن
ز خــو ن د یــــــد ۀ مـــــا د ر نــو یــســـیــم

ا ز یـن گلـهــا ی پــر پــر کــــرد ه ا یـن ســا ن
مـصــیـــبــت نـــا مــۀ کـــشـــــو ر نــو یــســـیــم

بـه یـا د تـک تـک گـلـــگــو ن کـــفـــــن هـــا
ز ظــلـــــم پــلــتـــن و لـــشـــکـــر نــو یــســـیــم

ز بـــیـــد ا د و ســـتــمــهـــا یــی ا ز یـن د ســت
ز خــو ن تـا لــحــظـۀ مــحــشـــر نــو یــســـیــم

ز طــو فــا ن غــــــم و ا نــــد وه جــا نـــکـا ه
بـســی لــعــنــت بــر آ ن کـا فــر نــو یــســـیــم

ا ز یــن نــو ر ســـتــه گـلــهــــا ی شــقــا یــق
حـــد یــث و قــصـــۀ پــر پـــر نــو یــســـیــم

ز بــیــــد ا د فـــلــک عـــر ض غـــر یــبــا ن
حــضــو ر حــضـــر ت د ا و ر نــو یــســـیــم

ز ســـو ز ســــیــنـۀ ا هـــــل مــصــیــبـت
پـســــر گـــم کـــرد ۀ ا بـتـــر نــو یــســـیــم
ـ
پیـــــا م هــفــــت طـــفـــــل نــا ز نـیـــن را
به مـلــت ا نــد ر یـن مـحــضـر نــو یــســـیــم

شـکـا یــت نــا مــۀ خــلــــق خــــــد ا ر ا
بــرا ی قـــا ضـــی مـحـــشــر نــو یــســـیــم

به د لــهـــا ی عـــــز ا د ا ر ا ن مــیــهــــن
به فـر د وس بــر یــن مـفــخــر نــو یــســـیــم

غــــم و نـجــوا ی مــا د ر هـــا ی مـظـلــو م
به ر نـگ و خـا مـۀ ا حــمــر نــو یــســـیــم

بـیـــا ن حــــا ل آ ن مـــا تـــمــســــرا ر ا 
ز ســو ز ســیـنــۀ ا خـگــــر نــو یــســـیــم

بـــر ا ی خــیـــر مـلـــت خــتـــم آ شـــو ب
به و حـد ت خـطـبـه بـر مـنـبـر نــو یــســـیــم

بـه فــضــــل د یــن و آ یـیــن شــر یــعــت
قــیــا م و شــو ر بــر مـنـکــر نــو یــســـیــم
 

بـه صـبـر انــدر عـنـایــت کـن خــدایـــــا!
کـــه ظــلـم رهـــرو و رهـبــر نــویـسـیـم

اسـتاد فضل الحق فضل
چـغـچـــران – د یـا ر فـیــروز کــو ه – غــور
هفــتـــم ا ســـد ســـا ل 1391 هــجــری شـمســی 

ا یـن پا رچـه نـظــم به مـنـا سـبـت شـهـــا د ت هــفــت طـفـــل نـو جـوا ن زیـر سـن 15 سال ( به نا م هـای : عـبـد ا لرحمـن فرزند ابراهــیـم ، عبد ا لبـشـیـر فرزند بهــا و ا لدین ، نورا لحق و شمس الحق فرزندان فضـل ا لحق ، حـمـیـد ا لله فرزند عبـد الله ، فـضـل احـمـد و شـر ف ا لدین فرزندان محـی الدین سکنا پذیران خواجۀ غار و لسوالی تیوره میبا شنـد کـه در ا ثـر ا نفـجـا ر یـک مـا یـن تازه جا سازی شدۀ کـنـا ر جـا ده روز …اسد سال روان به خــون غـلطـیـد ند و جا ن هـا ی شـا نـرا که مایـۀ صـد هــا و هــزا رها ا مـیــد و آ رزو برای والدین و سایر وابستگان شان بـود به جـا ن آ فـریـن سـپـر د نـد و جنـا زه های ا یـن اطفـا ل معـصـو م که تکه تکه و پارچه پارچه شـده بود از مـیـا ن خا ک و خـون به سختی پیداشد ودر حیـن جـمـع آوری اجساد تکه تکه شـدۀ این اطفـال از آه و فریاد وضجه و نوحۀ مصیبت داران قیامت بر پا شـده بـود؛ سـروده شـده است تا با شــد که از یکطرف اظهار همـدردی و ما یـۀ تسـلیـت برای بازمانده گان آنهـا شود و از جا نب دیگـر سـوزو درد و اندوهی که بر قلبهای ما وارد شده ،کم شود وهـم برای ملت و بخصوص جوانان آزاده وپاکنهاد ما با عـث ایجاد حسـن نیت و احساس همدلی و محبت گردیده زمینه های قیام ها ی خود جوش مردمی را بر ضـد بی عدالتی ها ، جنایت ها و آ شـوب گران و د شمنان صلح و سعادت با درایت کا مل آغاز نموده وبصورت منظم بر اساس دین و دیانت صادقانه وعالمانه رهبری نمایندو عنان خود سـری ها و خود کامه گی های غیر انسانی و اسلامی را بگیـرند. در فرجام از بار گاه ایزد متعا ل و خالق لایزال تمنا دارم تا جای این اطفال شهیـد و معصوم را جنت الفردوس گردانیده و برای بازمانده گان سـو گوار ایشان صبر جمیل و اجر جزیل را عنایت فرماید.