آرشیف

2014-12-23

استاد فضل الحق فضل

بـه کـهـســار غــور بـه پـهـنـای غـور

 این پارچه بمناسبت کسب لقب افتخار آفرین اول نمره ُ عـمـومی داکتر عـلی رسـولی فرزند شایسته ُ خطهُ غور باستان( که درسال  1388 از پوهنتون طب کابل ) سروده شده است. نـخـست از هـمـه این لقـب ا فتـخـار  آفـرین را ضـمـن تقدیم سـلام از صـمـیم قـلب مبارکبادعرض میـکـنـم ! و این تـنـهـا من نیـسـتـم که بر وجود این فـر زند پر تلاش و با استعداد وطن میبا لد بلکه همه هـموطنان ما  به نام و استـعـداد خا رق ا لـعـاده اش افـتـخـا ر میکـنـنـد. بر عـمــر ش بـر کـت و بر اسـتـعـداد خدادادش حـر کــت !!!

عــلــی آن پــــــور فـر خـنـده تبـار ا ســت                جـو ا ن مـسـتـعــد نـیـکـو شـعـا ر ا ســت
به نـا مـش غـور میـبـا لــد عـجـب نیـسـت               کـه چـشـم مـمـلـکـت د ر ا نتـظـا ر ا ســت 
 
***********************************
 
بـه کـهـســا ر غــور بـه  پـهـنـا ی غـور 
 
 به  کـــهـسـا ر غــور بـه پـهــنــا ی غـور
 بـه  دشـت و در و کـــوه وتـــل های غــور       
 
  به  بــوم  وبــر و خـاک  ســـر سـبــز ا و
 بـه  صـحـــر ا ی شـا داب  و گلـهای غـور
 
به  فـیـروز ه کـوه  مـرز فـرهـنـگ و عـلـم
بـه  مـــــهــــــد   بــــزرگــان  و آ بای غـور
 
به  شــور و به صــلـح و بـه نـور خـــــر د
کــنــد  جـلـوه  هـــر جـا  گــهــر های غـور
 
چـو بــرق  شـهـــا ب  و چــو عـــٌـز عــلاء
کـــــنــــد  زنــــده  تـا ر یـخ  فـــردای غـــور
 
بــســوزد  به  حــٌب  وطـن  چــون  غــیـاث
 گــســارد  غــمـــی د ل   ز  د لـهـای غــور
 
مــبـارک!  چـنـیـن پــور  با هـــوش و راُ ی
چـو شــمـع  فـــروزان  به  شـب هـای غـور
 
 به تـدبـیـــر ودانــش  به  فـرهـــنــگ و دا د
 بـگــیـــرد  رهـــی  نـــیـــک  آ بــای  غــو ر
                                                                                                         
 مــنــــور کــنــد چــشـــــم  اهـــــل  خـــــــرد
دهـــــد  در س عـــزت بـه   ابــنــای غــــور
 
شــــود چـــلــچـــراغ  بـه ایـــن آب  وخــاک
بــــه  هــــمـــت  بـــــرآرد   تـمــنــا ی غـــور

اســتـاد فـضــل ا لـحـق فـضـــــل
چـغـــچــــــران ثـور سـا ل 1389