آرشیف

2014-12-28

یحیی دبیر

بـهــــــاران

بهاركه هركجاموسم گل،عطروبووطراوت است
بمُلك مابهاران بيشماردردورنج وشقاوت است

هرسال،به تمناى صلح وصفابهاردگرآغازكنيم
ليك تداوم وتكرار،همه شروفسادوشرارت است

گل وباغ وسبزه كه ممثل حيات نووزندگى بُود
به كهنه انديشان ،كجافهم وفكروذكاوت است

زيبايي طبيعت كه بهرلذت وخوشى نثار شده
كنون اين نعمت الهى درانحصار قدرت است

بهاران ماكه همه پايمال قدرت وحرص وآزشده
عمرعزيزدرگذر،نه هم مورددرك وقضاوت است

برين دنياى زود گذر،باچند صباى عمروحيات
زودخزان فرا،دگربه عيش وطرب نه مُهلت است

بهاران كه شوروشوق،تازه گى وطراوت دگردارد
بدان قدرحيات، كين همه چندصباامانت است

دبير،بتمناى آنكه اين بهارنباشدچوبهاران دگر
اغاز دگروچشم واميد به رفع اينهمه ذلت است

 

دبير٢٠١٤مصادف ١٣٩٣ هـ ش

هالند