آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

بـهـــار آمــد بـهــار مــا نـیــامــد

بـهـــا ر  آ مــد  بـهــا ر مــا نـیــا مــد
گـلی  مـا   گـلــعــــذ ا ر مــا نـیــا مــد
 
هــمـا ن گـمـگـشـتهُ  دریا ی  رحـمـت
د گـــر د ر  جـو یـبــا ر  مــا نـیــا مــد
 
جـد ا شـد تا  ا بـد  ا ز یـا ر و ا غـیـا ر
د گــر آ ن غـمـگـآسـا ر مــا نـیــا مــد
 
بـهـا ر آ مــد  مسـا فــرهـا رسیــد نــد
ا نـیــس   د ا غـــد ا ر  مــا نـیــا مــد
 
بهـا رآ مـد و کـو کـو نـوحه سـر د ا د
مـگــر ا و  د ر  د یـا ر مــا نـیــا مــد
 
بهـا رآ مـد  ا زا ن   گـمـگــشـتـه ُ مـا
ســــرا غــی ا ز مــزا ر مــا نـیــا مــد
 
هـمـه  مـرغــا ن صحــرا یی بـیـا مــد
مگـر چـا بـک  ســوا ر مــا نـیــا مــد
 
چـرا آن  کبک  خو شـخـوان  بهـا ری
کــنـون  د ر کـو هـسـا ر مـا نـیــا مــد
 
بـهــا ر آ مــد گـلسـتا ن پر ز گـل شــد
گـلـی بــر شــا خـســا ر مــا  نـیــا مــد
 
ا زا ن خـیــل  شهـیــد ا ن و طـن نـیــز
یکــی  هــــم  ا ز هـــزار ما  نـیـا مــد
 
به فـضـل و مـرحـمـت ای ذات بیچـون
بـبـخـشــا گــر قــرار ما مــا نـیــا مــد

 

 
استاد فضل الحق فضل
چـغـچــران  – دیار فیـروز کـوه  غور
نـوروز سا ل 1390 هـجـری شـمـسـی
 
این پارچه  ترجمهُ فـر یاد هـا ی جا نـگـد ا ز مـا دری داغـدیده  د ر کـنـا ر مـقـبـره فـرزنـد  شهـیــد 18 ساله  اش هـسـت که من مسـتـقـیـمـا صـد ا یش را میشنـیـدم وخود ناظـر صحنه بود که با صدای بلنـد میگریست ونوحه میکـرد ومن هـم  نخـواسـتـم ریا ورزم صرف تعـبـیـر ها ی زیبا یش را  با  وزن وقافیهُ  ساده وبرابر به سـطـح فـهــم مـردم عامه  آنـهـا را به قالـب نظــم در آورده درین بهــا ر به عـنـوان تحـفـهُ  مـادری بر مزار فـرزنـد شهـیـدش  تقـد یـم حضـور خواننده گان محترم سایت وزین جام غور سایت درد ها، نوحه ها ، گریه ، وبا لآخره سایت غم ها و شادی های شان نمایِِــم. و دعا کـنـیـم که خـداوند متعـآل روح پر فتوح شهــدای وطن را شاد داشته باشد وبه برکت آنها صلـح را در کشور تا ٌمین نمایـد.