آرشیف

2015-1-1

احمد صدیق حیا

بـهــار مـــــــــــادر

این جهانرا رنگ و بویی از بهار مادر اســــت
روز مادر از برای افتـــخار مــــــــادر اســــت
 
کیست مادر بی گمان چشم و چراغ  زنــــد گــی
این سخن روشن  زقلب بی قـــــــرار مادراست
 
گر رضای حق تو خــواهی خد مت ما در نمـــا
زانکه  ثا بت پیــــش ایزد اعتبار مـــادر اســت
 
آ ن بهشتی را که جـــو ئی زیـــر پای او بــــود
این کرا مت خود دلیلی بر و قــــــا ر مادراست
 
این همه تخنیــک و دا نــش را که بینی درجهان
این هم از سعی و تلاش و یــــــاد گارمادراست
 
سر بده در خدمت مــادر که گردی ســـرفــــراز
نور پا ک ایـــزدی  پرتو نثا ر مـــــادر اســـت
 
آشیان صلح را خــواهـــد برا ی کــــو د کـــش
    راحت جاویـــــــد دایم پاســـدار مــادر اســـت
 
جنگ را نفر ین کند از بهر فـــر زندان خویش
زا نکه  زخم هر سپر در دیده خارمــادر است
 
 
از شاعر محبوب وطن احمد صدیق حیا