آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

بـهــار آمـــد گلـســتا ن پُـر ز گل شـــد

بـهــآر امـــد گلـســتا ن پُـر ز گل شـــد
فـــراز شــا خـســا را ن پـُر ز گل شـــد
نـوا ی قــمــری وبـلــبـــل د ل انـــگـیـــز
فـضـای دشــت و دامــا ن پـُر ز گل شـــد
                                        در و دشـــت و بـیـا بــا ن پـر ز گل شـــد

نـــوا و قــهـــقـــۀ کــبــک دری نــیـــز 
ســراســر کــو هــسـا ران پـر ز گل شـــد
ر و ا ن شــیـخ و زا هــــد هــا ی دوران
ز مـوج ســبــزه زاران پـُر ز گل شـــد
                                    لــبــا س کــو هــســا ران پُـر ز گل شـــد

ز گل غـــنـــد ی و پـغــمــا نـم چه پـرسـی؟
ز پـنـجــشـیــر تا به پـروان پـُر ز گل شـــد
هـــوا ی با غ بـا بــُـر گــشــتــه مـطــبــوع
جهـان از لـطــف یــز دان پـُر ز گل شـــد
                                    ســـــرا پــا کـا بـلـســتــا ن پـُر ز گل شـــد

گــــل ســـرخ مــزار و سـیـر گـلـگــشــت
نـگــه در جـویــبــارا ن پـُر ز گل شـــد
تـــمــــا شــای مــــزار شـــاه مـــــر د ا ن
خــروش روضــه خـوانان پـُر ز گل شـــد
                                    مــزار و بـلــــخ و بـغــــلا ن پـُر ز گل شـــد

خــروش و شـیـهــۀ ا ســپــا ن بُــزکـــش
ز فـار یـاب تـا سـمـنـگـان پـُر ز گل شـــد
تـمـا شـــا ی شــطــا رت هــا ی ا یــشــان
نــظـــر سـوی ســــوارا ن پـُر ز گل شـــد 
                                    شـکــو ه قـهـــر مـا نـا ن پـُر ز گل شـــد 

دریـن فـــرخــنــد ه جـشــن بـا سـتـا نــی
بــر و دوش جــوا نـــان پـُر ز گل شـــد
نـگـه بـر کـا کــل خــورشــیــد رو یـــا ن
ســر زلــف عــــروسـا ن پـُر ز گل شـــد
                                    د مـــا غ نــــو جــوا نــا ن پـُر ز گل شـــد

بـهـــآ ر آ مـــد د بـســتـآ ن پـُر ز گل شـــد
نـــوا ی اهــــل عـــــرفــا ن پـُر ز گل شـــد 
ز یـُـمـــن و بــــر کــــت الله و ا کـــبـــــر
د هـــــا ن نــو نــهـــــآ لا ن پـُر ز گل شـــد 
                                       نـــوا ی حــفــظ قـــــرآ ن پـُر ز گل شـــد

شــکــــوه و عــــزت پــا مــیـــر و بــا بــا 
چهــل ا بـد ا لان و سـنـگـا ن پـُر ز گل شـــد
ز غـــورســتــا ن و کـهــســـا ر بـلـــنـــد ش
قـــــد مــگـــا ه غــــــژا لان پـُر ز گل شـــد
                                    مــنــا ر جــــا م و بـیـــــد ا ن پـُر ز گل شـــد 

ز دولــتـیـار و شـهــرک لــعــل و شـیـنـکـوت
ز ســا غـــر تـا شــهـــیـــدان پـُر ز گل شـــد
ز چـا رســٌـد ه و تـو لـک غــور و با غــنــو
د ولـیـنــه تـا بـه یــا مـــا ن پـُر ز گل شـــد
                                      ز بــا د غـیـــس تا شـکــیــبـا ن پـُر ز گل شـــد

زخــلــخ تـا بـه فــــر خـــا ر هـرکـجـا یـش
ز کـهــمــرد تا به سـیـغـــا ن پـُر ز گل شـــد
نـگـه تـا جـــلـــو ۀ خـو بـا ن پـذ یـر فـــت
ز شـغــنــا ن تـا بـد خــشـــان پـُر ز گل شـــد
                                    نــوا ی چــشــمــه ســا را ن پـُر ز گل شـــد

هـــرات بـا ســتـا ن غــرق تـمــا شــا ا ســت
ز ا نـجـیــل تـا کـــد ســتـا ن پـُر ز گل شـــد
ز خــا ک ا و لــیـــا ء الله رســــــد فـــیــض
ز غــور یـا ن تا ســیـا وشــان پـُر ز گل شـــد
                                        کـــرخ و چـشــت و کــُهــســا ن پـُر ز گل شـــد

زغـــزنــی،قــنــد هـــآر، کـنـدوز و فــــراه
ز هــلــمــنــد تا بـه مــیــدان پـُر ز گل شـــد
ســری پــُـل تا سـمـنـگان فــر ش ســـز ه 
ز پکـتـیــس تا به سیـستان پـُر ز گل شـــد
                                            هــــرات وغـــور و لــغـــمـان پـُر ز گل شـــد 

ز دایـکــنــدی و زابــــل خـوســت و لــو گــر
تــخـا ر ســتـان و جـوزجــان پـُر ز گل شـــد
ز پـکـــتــیــکـا و نــنـگــــرهــا ر و زا بـــــل
ز سـا لـنـگ تا شــبـرغـــا ن پـُر ز گل شـــد
                                        شــمــیـــم ابــــر و بـا ران پـُر ز گل شـــد 

بــرا بــر شــد شــب و روز انـدریــن فصـل 
ســخـــن از دُر و مــــرجـان پـُر ز گل شـــد
ز فـــضـــل بــیــکـــران حـق تـــعــــا لــــی
غـــروب و شــا مـگـا هـــا ن پـُر ز گل شـــد
                                                جــهـــا ن از لــطــف ســبـحـــا ن پـُر ز گل شـــد

 

استاد فضل الحق 
چـغـچـــران حوت سـال 1391 هـجــری شـمـســی
ایـن پآرچـه به ا ســـتـقـبـال سـرودۀ خـواهـــر عـزیـزم عـزیــره عـنـآیـت زیر عـنـوان ( تآ کـهـکـشـان گل ) سـروده شــده وحضـور هـمـه هـمـوطـنـان عـزیـزم در خارج وداخـل کـشــور تـقــدیـم مـی نـما یـم وسـآل نـو را مبارکباد عرض کرده آرزو مـنـدم سال نـو را با آرزو های نو با مـسـرت آغاز نـمــا یـنــد. آمیـن یا رب العـا لـمـیـن