آرشیف

2015-1-7

معراج الدین عزیزی

بـهـتـریـــن حــــج

 

بدانکه حج مقبول آن است که رنجی راازدلی برداری،اگر این را نمی توانی حد اقل به دلی ازارنرسان،وازآزردن دلها برحذرباش که آزردن یک دل به ناحق ازخراب کردن کعبه به هفتاد بارسنگین تراست.
رسول خدا(ص) می فرماید:(مااعظم حرمتک یاکعبة وحرمت مسلم اعظم من حرمتک سبعین مرةً فان رجلاً لوهدمک سبعین مرةً اهون عندالله من ان یوذی مسلماً) ای کعبه خداوند ترا با چه عظمت واحترام خلق کرده،حال آن که نزد خداوند،حرمت یک مومن هفتاد بارازحرمت تو بیشتر است،اگر کسی تورا هفتادبار تخریب کند،جرم اوسنگین ترازآزردن یک مسلمان نیست.
آنگاه رسول خدا(ص) فرمودند:اگرمردی طاعت اهل آسمانها وزمین را بیاوردوباارتکاب سه گناه درپیشگاه خداوندحاضرشود هیچ یک از طاعات او قبول نخواهدشد.آن گناهان عبارتند از:1-عُجب یعنی خودبینی 2- ناامیدی ازرحمتهای خداوند3-آزاررساندن مسلمانان.

هزارگنج عبادت هزارخوان کرم
هزارطاعت شبها هزاربیداری
هزارروزه ماه هزار خلوت سال
قبول حق نشودگردلی بیازاری

 
باتقدیم بهترین احترامات
معراج الدین عزیزی