آرشیف

2015-1-14

عبدالرحمان عصمتی

بـهـاریـکـه خــــوش است از سیمایش هـویـداســـت

 

آمد آمد با کش و فش وزیر جدید داخله وکشتار وحشیانۀ 30 تن از هموطنان مظلوم ما در میانه ای جادۀ عمومی هرات _ قندهار؛ نشانۀ از پی قدم نیک در تامین امنیت افغانستان!؟عدۀ از دوستان و اقارب جناب اتمر صاحب می گویند که قدم های معجزه آسای اوشان به حدی مبارک است که در هر جای گام شان نهاده شود همه نا به سامانیها مفقود الااثر می شوند؛گویا در این جاه هیچ گپ وگفتۀ نبوده، روی همین عامل است که اوشان کمال وجمالات اند و باید تمام وزارت خانه های کشور را ایفای وظیفه نمایند.براستی من به یک مسئلۀ جالب و دلچسپ مواجه شدم. با تغییر اوضاع وشرایط هم اشخاصیکه سیاستمداری می کنند وهم اشخاصیکه سیاستبازی می کنند ماهرانه خود را تغییر می دهند به اصطلاح عامیانه ؛مثل: ماش لول می خورند واكثراً مردم ما از روند این پروسه آگاهی لازم دارند.اما آنچه مربوط به گذشته جناب شان می شود گفته می توانیم که هم در وزارت انکشاف دهات و هم در وزارت معارف به بهانه های مشاورین به صدها تن از افراد و اشخاص غیر مسلکی ووابستۀ خود را از این گوشه وآن گوشه بخاطر خدمت شایان با آنها گردآورد و با پرداخت معاش گزاف دالری مقرر نمود و بسیاری از کارشناسان ماهر ،متجرب و سابقه دار این وزارت ها را گوشه نشین کرد.و از سوی دیگر به مردم افغانستان وعده سپرد که در وزارت انکشاف ( انکشاف) را به ارمغان می آورد واینکه تا چه اندازه به گفته هایش عمل کرد قضاوت را به تاریخ ومردم کشور می گزاریم.در وزارت معارف برای معلمان نمرات زمین توزیع میکند وبسیاری از آنها را مالک اپارتمانهای 2 اتاقه 3اتاقه و4اتاقه و5 اتاقه می سازد .اوشان به شاگردان مکاتب وعده سپرده بودند که برای همه کمپیوتر توزیع می نماید واز جانب فرموده بودند که یگانه وزیر دانشمند ایکه وحدت ملی را رعایت می کند خودشان می باشند ؛ براستی زمانیکه امور را بدست گرفتند در وزارت معارف پاکسازی کادری را براه انداختند که در واقع همان دورسازی ملی وسمتی بود که باید کسی نمیدانست اما همه کس میدانست که به این بهانه هرچه دلی شان ودلی تیم شان خواست کردند.دیگر ازهمان لحظۀ ایکه فرمان تقررشان صادرگردید اختتاف همایون شاه واصفی وتاجران ولایت هرات و یک کارمند امداد رسان خارجی و به زیر تایرنمودن 5_6تن از مستضعف ترین مردم بی آب ونان شهر کابل توسط رانندۀ جناب جمیل کرزی ودها حوادث ناگوار دیگر.دریکی از نبشته های ارزشمند حاجی صاحب عبدالقدیر اعلم تحت عنوان اصلاحات در کابینه ویا قبول پیشرط؟ به وضاحت به مردم افغانستان می فهماند که نه تنها جامعۀ جهانی بلکه نیروهای سیاه استخبارات پاکستان و افراطیون مذهبی آن سوی مرز در جابه جایی کادرهای بلند پایۀ دولت تا هنوز هم مداخله دارند وهم نقش کلیدی. هرگاه منظور پاکستانی ها آنطوریکه در نگارش حاجی صاحب آمده جمع کردن گلیم کارمندان عالی رتبۀ شمال در طول دهۀ جنگ وخونریزی اخیر بوده پس آنها دیگر چه بهانۀ دارند که گودیگگ های کوکی مانند یا ریموت کنترولی شان هنوز به خونریزی ادامه می دهند آنهابه آسانی توانستند احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور را به شهادت برسانند، مارشال صاحب فهیم، داکتر صاحب عبدالله، جنرال صاحب دوستم ، حضرت صاحب علی، امیر صاحب اسماعیل خان وجناب حاج محمد محقق ودها شخصیت جهادی دیگر را از صحنه ای حاکمیت دور ساختند وبه گفتۀ مردم آنها را چپه کردند. صرف شاغلی محمد یونس قانونی وجنرالصاحب بسم الله خان باقی ماندند که شاید دیر زمانی به سر نگونی آنها هم باقی نمانده باشد.اگر همین خرک وهمین درک باشد.در چنین یک وضعیت که 99%از خواست ها ومطالبات پاکستانی ها و طالبان نیکتائی دار برآورده شده از امکان به دور نیست که امنیت در وزارت داخله تامین شود دیگرجلو رشوه ستانی ها گرفته شود ومردم واولاد شان از چنگال وحشیانۀ اختطاف چییان نجات یابند، دیگر پولیس مردم را آشکارا سلی کاری نکند وبه کرامت انسان احترام شود.یا به عبارۀ دیگر همان چهار اصول ایکه اتمر صاحب با منسوبین وزارت داخله اعلان کردند عملی شود.می بینیم این گز است واین میدان ، مردم شریف افغانستان چی می خواهند جزء تأمین امنیت جان ومال شان ، وفراهم سازی زمینه های کار بخاطر دست یابی به یک لقمه نان حلال. از توجه وحوصله مندی شما قبلاً اظهار سپاس مینمایم. با عرض ادب وتقدیم احترام.به فرد فرد مردم کشور بویژه به مردم رنجدیدۀ غور باستان.