آرشیف

2015-6-19

رهگذر .

بــه وکیل صاحب

رسانه های خبری همیشه از إحداث پروژه های عام المنفعه در افغانستان خبر میدهند. واین پروژه ها که از برکت کمک های بلا عوض وقرض الحسنه کشور های جهان  منظور میگردد از طرف اولیائی امور به ولایات ومناطقی تخصیص داده میشود که در دستگاه این چرخ فساد ویا حکومت بی بنیاد نفر دارند؛ شناخت وواسطه دارند ویا لااقل از هر منطقه یک وزیر ویا رئیس درین دستگاه شریک است؛ ویا اینکه نماینده گان نسبتا با درد نسبت به مردم خود در پارلمان دارند. اما ولایت غور که دردولت هیچ کس راندارد ونمایندهایش با وصف حمایت وتآئید مردم تا هنوز دستبین ودنباله رو وکلائی دیگر اند از محیط لطف ومرحمت اولیائی امور کاملا محروم میباشند. هر روز در سائر ولایات پروژه های کوچک و بزرگ با برنامه های طویل المدت از طرف وزارتخانه ها منظور میگردد اما  برای ولایت غور نام شوراهای همبستگی ملی ریاست انکشاف دهات کافیست؛ آن هم درسطح چند ولسوالی محدود چهار سال از عمر برنامۀ همبستگی ملی میگذرد در پنج ولسوالی غور تا هنوز نام آن نرفته. من حیران ومتعجبم که چرا نمایندگان ولایت غور در پارلمان با دهان دوخته وچشمان خیره به این بی تناسبی وبی عدالتی  هیچ عکس العمل نشان نمیدهند؟ و همیشه تلاش می ورزند با تملق وفضولی به دروازۀ وزیر صاحب اجازه ورود پیداکنند تا فرد بی سوادی را از اقارب خود در مربوطات ادارۀ لجا م گسیخته غور مقرر نمایند و به همان راضی باشند. وکلائی محترم از شما دوستانه تقاضا میکنم تا لست پروژه های جدید را با خود در پارلمان برده اقلا فریاد سر دهید که این چه بی عدالتی است اگر کسی حرف شمارا ترتیب اثر ندهد وعمل نکند اقلا شما مسئولیت خودرا در برابر ملت مظلوم محروم وپا برهنۀ ولایت غور ایفا نمائید تا مردم بار دیگر بشما إعتماد کنند. فریاد سردهید…..

اگر معیار توزیع پروژه ها محرومیت است پس ولایت غور دردرجه اول قراردارد واگر معیار اطاعت وفرمانبری باشد بازهم غور از همه ولایات مطیع تر است واگر سطح امنیت وثبات مقایسه گردد وضعیت غور از سائر ولایات بد تر نیست. ولی با این همه تناسب ها بازهم  نام ولایت غور درلست ولایاتیکه از نعمت باداران بر خوردار میشوند نیست. چرا وتا کی؟گر چه این رسم تازۀ نیست اما ازانجائیکه شعار های دولت فعلی بر بنائی دموکراسی وعدالت اجتماعی وغیره استوار است مارا بیشتر از گذشته ها امید وار میسازد ورنه میدانیم مردم غور را  به چاکلت ویخمالک کاری نیست.

درین روز ها در فاصلۀ زمانی کوتاهی لست کمک ها وإحداث پروژه ها ی وسیع از طرف وزارت خانه ها به نشر رسید. اعلان سروی وإعمار 21 بند آب گردان کوچک وبزرگ از طرف وزیر آب وبرق در سائر ولایات با حذف نام غور مایه تعجب وشگفت بنده نبود چون میدانم وزیر محترم آب به این عقیده است که إعمار بند آب گردان در غور باعث کاهش آب در هرات میشود لذا هرگز فکر نمیکند هریرود ومرغاب مربوط به غور است بلکه میگوید هریرود مال هری است ومرغاب هم تا  نزدیکی های مرز هرات جریان دارد….. ورنه برای ساخت چنین بند های در یاهای غور مناسبترین بستر و محل سر مایه گذاری بود.  باید برای هر ولایت محتاج ومحروم یک بند منظور میشد که متأسفانه در نظر گرفته نشد.

 اما انچه من را بیشتر از پیش متحیر ساخته همانا بی توجهی محترم اتمر وزیر معارف است که در دو پلان عمومی اش در سطح ولایات نام غور به نظر نمی رسد. اگر غور بپاس غریبی وبی کسی مستحق إعمار مکتب نبود اقلا اطفال محرومش مستحق کمک هائیکه از طرف مؤسسه جهانی غذا ویونسف صورت میگیرد  بود؛ اما با دریغ ودرد فراوان که اطفال غور از خیرات کشور های خارجی هم محروم اند. برای جلب کمک به اطفال غور به کدام مرجع ودادگاه باید عرض نمود.راستی اطفال ولایت غور شایستۀ هیچ امتیاز نیستند وهیچ خواب هم نمی بینند که تعبیر آنرا در آئنۀ کمک جامعۀ جهانی ببینند.گرچه محترم اتمر از لحاظ کفایت؛عدالت وابتکار شهرت بیشتر دارد اما در مورد ولایت غور نسبت به سائر ولایات هم در وزارت انکشاف دهات وهم در معارف بی توجهی کرده است.

 تمام ولایات کشور به تیم های پی آر تی کشور های سر مایه دارسپرده شده اما ولایت غور به یکی از کشور های اروپائی شر قی سپرده شده که دست خودش به گدائی دراز است.اگر به مقامات عرض شود که یکی از کشور های غنی این مسئولیت را به عهده میگیرد جواب شان چنین خواهد بود؛ کند هم جنس با هم جنس پرواز؛ همان غور وهمان لتوانیا . وکیل صاحب منتخب غور اگر دیگران به غوری ها توهین میکنند تو نکن هزار ها تن به تو إعتماد کرد وتو را جلو دار قافله خود انتخاب نمود تا درین کویر تاریک وبی عدالتی ها رهنما ومدد گارش باشی پس تو نباید خود وآنهارا بدنبال کسی دیگری پیوند دهی ویا بسته کنی… تو اصلی و دست اولی با این کار اصالت خودرا مغشوش نساز ودست دوم نباش.

  وکلای محترم غور! اگر لست وپلان پروژه های جدید را ندارید اینک توجه شمارا  به گوشۀ از کمک های کشور های جهان وپلان های توزیع دولتمردان جلب مینمایم که نام از غور دران میان به چشم نمی خورد وشما هم خم به ابرو نمی آورید وجرئت دفاع از حق خودرا ندارید. 

 

وزارت معارف بخاطر تطبیق برنامه ای رشد تعلیمات شاگردان امروز قراردادی را با موسسه برک امضا نمود: 7 نومبر 2006

 کمک 5؛14 ملیون دالری کشور کانادا به معارف افغانستان.

اتمر اظهار داشت: کشور کانادا 5/14 میلیون دالر را از بخش کمک های انکشافی بین المللی خود (CIDA) به مدت 4 سال برای انکشاف آموزش و پرورش کودکان افغان به وزارت معارف اختصاص داده است. گفته شده که این کمک دولت کانادا از سال 2006 تا 2010 در 11 ولایت کشور چون هلمند ،قندهار ،لغمان ،ننگرهار ،کابل ،پروان ،کاپیسا ،سمنگان ،جوزجان ،بلخ و هرات برای بیش از 120 هزار کودک و نوجوان که حدود 70 درصد آنان را دختران تشکیل میدهد به مصرف خواهد رسید.

 امضای قرارداد سه جانبه میان وزارت معارف ،سازمان غذایی جهان و اداره یونسف  7 نومبر 2006

قرارداد سه جانبه بین وزارت معارف ، سازمان غذایی جهان و اداره یونسف در کابل امروز به امضا رسید.  بربنیاد این قرار داد به مصرف 3،1 ملیون دالر 30 مکتب در سه ولایت کشور اعمار میگردد.

به گزارش خبرنگار اژآنس باختر .

محمد حنیف اتمر وزیر معارف پس از امضای قرارداد یاد شده در نشستی به خبرنگاران گفت : ازطریق این کمک برای بیشتر از 20000پسر و دختر، محیط مصئوون اموزشی فراهم خواهد شد . به گفته اتمر از کمک 3،1 ملیون دالر امریکایی چهار صد هزار دالر ان از طرف سازمان غذایی جهان ، یکصدو بیست و چهار هزار دالر ان از جانب اداره یونسف و 2،6 ملیون دالر ان از جانب دولت جاپان پرداخته میشود ، که با استفاده ازان 30 مکتب در ولایات فاریاب ، کندهار و ننگرهار اعمار خواهد شد .  مسوول تعلیم و تربیه یونسف گفت : این پروژه یک پروژه نمونه است که خوابهای اطفال افغان را برای داشتن یک سیستم تعلیم و تربیه سالم فراهم مینماید 

بانک انکشاف آسيايى بيش از ١٣٨ ميليون دالر کمک نمود. 5 نومبر 2006

بانک انکشاف آسيايى براى بازسازى سرک مزارشريف ، دره صوف ، باميان ، يکاولنگ ١٣٨،٢ ميليون دالر امريکايى به افغانستان کمک مى نمايد.
موافقتنامۀ اين کمک بين وزير ماليه کشور و معاون بانک انکشاف آسيايى در امور آسياى مرکزى و غربى درکابل ، به امضا رسيد.
قرار معلومات وزارت ماليه، سرک مزارشريف ، دره صوف بيش از ١٤٠ کيلومتر و سرک باميان ، يکاولنگ بيش از ٩٨ کيلومتر مى باشد که شاهراه مواصلاتى شمال و جنوب افغانستان را با سرک حلقوى وصل مى سازد. 
محترم انورالحق احدى وزير ماليه در محفل امضاى قرارداد ياد شده گفت که از مجموع اين کمک بانک ياد شده ٤٠ ميليون دالر آن به شکل بلاعوض و ٧٨،٢ ميليون دالر آن به شکل قرضه با شرايط سهل مى باشد.
وى افزودکه ٢٠ ميليون دالر ديگر ازاين کمک از طريق کمک کشور جاپان ازطريق بانک انکشاف آسيايى و ٢،٧ ميليون دالر ديگر از سوى خود حکومت افغانستان جهت پرداخت استملاک زمين ، ماليات و ساير حقوق تجارتى تمويل مى گردد.
نامبرده مى گويد که از پروژه مذکور ١،٧ ميليون تن از مردم ولايات مرکزى مستفيد مى گردند که براى رساندن محصولات زراعتى آنها به بازار ، انتقال ذغال سنگ دره صوف و حل مشکلات ترانسپورتى شان داراى اهميت فراوان مى باشد.

ملاحظۀ : اگر محاسبۀ نفوس مطرح باشد  احدی صاحب تمام ولایات  مرکز وشمال را به هفت ملیون قبول ندارد اما اگر خدمت وزیر صاحب مورد نظر باشد نفوس درۀ صوف تا یکاولنگ را 1؛7 ملیون بمحاسبه میگیرد. واگر بگفتۀ خودشان مزار شریف را هم شامل سازیم باز هم نفوس مزار جمع درۀ صوف جمع بامیان آنقدر نیست.

کار سروی وإعمار 21 بند آبگردان در ولایات مختلف آغاز میشود.  5 نومبر 2006

 محمد اسماعیل خان وزیر انرژی وآب از سروی 21 بند آب گردان کوچک ومتوسط در نه ولایت کشور خبر داده است. کار إعمار این بند ها با یک کمپنی هندی قرار داد شده است.محمد اسماعیل خان وزیر انرژی وبرق گفته است کار سروی تا إعمار 18 ماه دوام میکند. این پروژه ها در ولسوالی های مختلف کابل – سر پل – پکتیا- هرات – غزنی- کاپیسا- دایکندی – پکتیا وبغلان إجرا میگردد. جناب وزیر صاحب چه میشد اگر در پهلوی هرات؛ غور ویا بادغیس را هم در پلان شامل میساختی؟