آرشیف

2015-1-12

adelawari

بــه تظاهرات گسترده مردمی در ولایت غور تـوجه خواهد شد؟

درطی یازده سال حکومت حامد کرزی رئیس جمهورمنتخب مردم افغانستان کدام پروژه بنیادی واساسی که دربهبود وضعیت زنده ګی اقتصادی واجتماهی شهروندان غورتغیرات را بوجود اورده باشد درین ولایت کارنشده. اسفالت سرک مرکزی غورهرات کابل غور، ساخت بند برق بالای دریای خروشان هریرود که ازوسط شهرچغچران عبورمیکند ازخواسته ها ونیازهای اولیه غوریها بوده تا حال به این دومشکل اساسی وحیاتی توجه واقدام عملی صورت نګرفته است. چندسال است آوازه منظوری این دوپروژه حیاتی به سرزبان هاست اما به دلایل نامعلوم بګفته بعضی مقامات که بودجه ندارند کارساخت ساز عملا اغازنمیګردد. به روایت دیګرتاخیر انداختن کارسرک مرکزی را پیوندمیدهند به یک قضیه سیاسی ومداخله یکتعداد بیرونی ها که ګویا فعال شدن جاده مرګزی بضررزیان اقتصادی انها منجرمیګردد. اما دلایل معقول ومنطقی نبوده جفا تاریخی وجرم نابخشودنی است که عمدا برحق ملت مظلوم غوررواداشته میشود . مردم که باوجودمحرومیتها همواره درتامین امنیت وصلح ثبات تلاش کردند. ازتمام پلان ها وپالسیهای حکومت مرکزی پشت بانی وحمایت نمودند. نقش فعال وملموس درانتخابات ریاست جهوری وپارلمانی داشتند. آیاپاداش این مردم شریف و معطی این است که طی یازده سال ازنعمت سرک، برق وآب آشامیدنی صحیح محروم باشند. موادخوراکه وسوخت را با وصف ناتوانی اقتصادی ناچار به قیمت کذاف خریداری نمایند، مسافت کم را به مشقت دشواری طی چندروزساعت ها منزل طی کنند. با چراغهای الکین خانه های خودراروشن نمایند. نخیر منصفانه نبوده و نیست. درحالیکه و ثیفه ملی قانون اساسی عدالت اجتماعی و انکشا ف متوازن را صریحا ازمکلفیتها ومسئولیتهای حکومت دانسته به این امراصلا وقع ګذاشته نشده تناسب به دیګرولایات درین ولایت طی این مدت طولانی هیچ توجه درقسمت انکشاف وبازسازی صورت نګرفته است۰ سوال اینجاست که چرا این همه بیعدالتیها ؟ سهم نداشتن غوریها درپوستها ی کلیدی دستکای حکومتی علت این محرومیت است ؟ یا مردم درتعین وانتخاب نماینده ګان خود درطی دودوره انتخابات پارلمانی اشتباه کردند؟ ویا اینکه ازحلم برده باری صبرتحمل غوریها تعبیر غلط شده ؟ اعتصاب عمومی وآغاز حرکتها ی مدنی در غورطی سه روز پیهم که با موج ازاحساسات همرا بود با شعاراینکه حق میخواهیم نشان میدهد کاسه صبرمردم لبریزشده دیګربه وعده های دوروغین دولت مردان اعتمادو باورندارند. خواهان آغازکار عملی بند برق پوزه لیچ وشاهراه مرګزی هستند این اقدام نیک اقشارمحتلف شهرچغچران قابل قدربوده وهرشهروند ازین حرکتها حمایت وتقدیر میکند. اما آنچه مضحک وخنده آوراست شعار های ریاکارانه وتظاهرګرایانه یک تعداد ازوکلامحترم پارلمانی غور میباشد. که درکنار مظاهره کننده ګان چند روزقبل باچهره ها خشمګین که ګویا دولت مرګزی بصدای شان ګوش نکرده به مشکلات غور رسیده ګی نشده ما برق میخواهیم سرک میخواهیم فریاد میزدند وجیغ میکشیدند. باید خاطر نشان کرد خودنمای وعوام فریبی نزدملت دیګرچلش ندارد. مردم این را درک کردند وازطریق رسانه ها دیدند شنیدند که تعداد وکلای که امروزبخاطرنداشتن برق درحضورمردم دست می اندازند. چند قبل به حمایت ازوزیراستیضاح شده انرژی وآب آقای اسماعیل خان که مدت یازه سال است ولایت غورراشامل پلانها ی توسعوی آن وزارت نساخته بجای بالاکردن کارت سرخ مصروف کمپاین وزیرآب وبرق بودند. نمیدانم درجلسه استیضاح چرا ازچراغهای الکین غوریها یاد نشد حرفهای وزیرانرژی موردقناعت تعداد اکثریت وکلاغورقرارګرفت چه علت وجودداشت که تعداد اکثریت وکلاغوربصفت وکیل مدافع ازوزیرانرژی دفاع میکردند؟ بهر صورت هیچ مصلح ازمنافع غوریها بالاتر بوده نمیتواند ارجحیت ندارد حال هم ناوقت نشده بهتراست وکلا محترم غور بجای مصلح های ګروهی که هیچ ربط ومنفعت به مردم غورندارد ګرایشات حزبی وسیاسی راکنارګذاشته به وعده های خود عمل کنند. متحدانه وهدفمندانه با هما هنګی شورای محترم ولایتی نهادهای جامعه مدنی ازحرکتهای ګسترده مردمی حما یت کنند. صدای طبقات واقشار مختلف ولایت غوررا که طی سه روز درسرمای زمستان بخا طر حق مسلم خود درجاده ها بر امده بودند صا دقانه ودلسوزانه بګوش مسئولین برسانند وحق این ملت باا فتخار را از ګلون کسانیکه به غوریهاحق قایل نیستند بګیرند درغیرآن هر غوری فکرخواهد کرد که بازهم ازاین حرکتها واحساسات نیک مردم تعداد به سودو منفعت شخصی و امتیازګیری خود استفاده میکنند . دیګرکسی به شعار(خدمت میکنم) اعتمادوباور نخواهد کرد. 
عبدالقدیر دلاوری
چغچران1/12/1391