آرشیف

2015-4-13

ابراهیم ساغری

بــهــــــــــــار

بهار آهنگ خوش کارو باره

 زمان ميله و فصل شکاره

 زبوی سبزه و نم نم باران

 نسيم انفاس مسيحا مياره

 لب پرخندهٔ گلهای وحشی

 بپيشواز بهار در انتظاره

 بدامن پاک حضرت کوهسار

 هزاران مرغ وحشی ناله داره

 پناه قله های مرمرينش

 نگاه مست غزالان خماره

 به اين پهنهٔ دشت ارغوانی

 زچشم ابر مرواريد ميباره

 بدره ها و کوهستان زارمرغ

 سحرکبکان دری ناله داره

 بدامان کوه سلطان و منديش

 دهقان و کارگر للمی ميکاره

 به اين ختهٔ سبزو باستانی

 هزاران جويبار و آبشاره

 صفاداره بريم ميلهٔ رواش

 ميله رسم نيکوی اين دياره

 ساغری اين ديار بکرو بيدار

 بگيتی مثل خود همتا نداره

 قلم گل و دوات منقار بلبل

 سرود غربت دل مينگاره