آرشیف

2015-2-4

nazhatinfo

بــهـــــــــار عربی ! آتش فشان دمشق!

درجهان عرب وخیزش ها مردمی در آن کشور ها، از قبیل تونس ،لیبی ومصر ودر شبه جزیره عرب یمن بحرین وسر انجام درسوریه حوادث بزرگی را به بارآورد . 
وقایع در تونس که در حقیقت محراق ومبداء بهار عربی شد تجربیات مثبت را مردم تونس ارایه نموده، وبه تمام کشورهای استبدادی عربی واسلامی روش معین انتقال قدرت را نشان دادند ،مصریان با تمدن کهن وباستانی با مبارزات صلح آمیز فرعون را به تدریج از قدرت کنار زدند لجاجت عبدالله صالح ریس جمهور یمن به کشت و کشتار زیاد منتج گشت ولی مداخلۀ کشور های اروپایی و امریکا از جنگ داخلی جلوگیری نموده، و ریس جمهور یمن مجبور به ترک یمن شد در مقالۀ قبلی راجع به ظهور وسقوط یک دیکتاتور در لیبی به شکل مفصل معلومات ارایه گردیده بود ودر نتیجه گیری نهایی در بارۀ سوریه نیز معلومات مختصر داده شد " آسیب پذیرترین کشور در شرق میانه رژیم حزب بعث بشارالاسد است "1 اگر رژیم بعثی سوریه اندک ترین وابتدایی ترین شم وبرداشت مثبت سیاسی واجتماعی داشت میتوانست به تجارت از قیام ها تونس مصر وسر انجام فاجعهء جنگ داخلی در لیبیا در تحولات تغیرات اجتناب نا پذیر در سوریه شرایط مساعد را مهیا ساخته ودر یک روند دموکراتیک جهت گذار از سیستم تک حزبی بسوی دموکراسی مردم سالاری گام بردارد، بشار اسد میراث خوار پدر حافظ اسد در جو وفضای استثنایی آن سالهای گذشته ،اتکا به یک اقلیت مذهبی وخود کامگی ودیکتاتوری فردی شاهی گونه ،سیتم بود که دیگر نمیتوانست بقا وادامه یابد. در سطح منطقوی وجهانی یکی از متحدین سوریه رژیم ایران است ایران که در اصل و اصول مرامی خود با شعار های تند، بکار برد شیوه های نا درست با مخالفین سیاسی، واستفاده ابزاری از شعار های ولایت فقیه وسرکوب هر نوع حرکت اصلاح طلبی وضدیت تام به دموکراسی وآزادی های فردی چه مشوره نیک در این بحران به دوست دیرین خویش سوریه میداد، جناب پوتین با بکار برد سیاست های تمامیت خواهی کمک به رژیم استبدادی توتیالیتر وارایه مشوره وحمایت از این رژیم باعث فوران آتش در سوریه شد. چین نیز در این باره با تجارب میدان "تاینامینگ "ابزار پیشنهادی آن کشور به سوریه زور، قدرت وسرکوب بود . 
روزهای نخست قیام مردم سوریه به شکل صلح آمیز خواهان تغیروتحولات اجتماعی بودند، ولی لجاجت رهبران سوریه باعث رشد ونموی نیروهای افراطی تندرو گردیده، ابتکار عمل از حیطۀ قدرت اعتدالی مردم خارج شد ونیروی های تندرو چون القاعده و دیگر نیروهای تروریستی مجال فعالیت بیشتر یافتند .در روزهای نخست عربستان سعودی قطر وترکیه ابتکار عمل ومساعدت با قیام کننده گان بدوش داشته، ولی نمیتوانند با مشوره های واحد در زمینۀ بیشبرد سیاست های معقول این ابتکارات خویش را به نمایش گذارند، ترکیه که عضو ناتو بوده در راستای اتحاد با آن پیمان سیاست های خویش را تنظیم مینماید، ولی عربستان با امکانات وسیع اقتصادی وسیاسی با موجودیت اماکن مقدس اسلامی در ان کشور به شکل مستیقم وغیر مستقیم حزب الاتحریر که طرفدار خلافت اسلامی میباشد واشاعۀ گسترش وهابیت وسلفیت مصروف اجرای طرح خطرناک در سوریه در منطقه وآسیای میانه وشرق میایه میباشد، معضل بغرنج وپیچیده ء عراق، وفعلا تمرکز این همه نیروها در سوریه ورطۀ هولناک را در منطقه بوجود اورده است ،گذارشات وجود دارد که با حساس شدن وضع در سوریه القاعده نیروهای خویش را از پاکستان افغانستان وعراق یمن به سوریه انتقال داده ودر جهت تدارک نفوذ بیشتر در سوریه میباشد ،القاعده با استفاده ابزاری از اهل تسنن سوریه ومبارزه علیه علویان شیعه آن کشوروتجهیزاراطیون عرب وجابجای آنها درسوریه ، غرب وامریکا (ناتو ) را در موقیعت حساس قرار داده است، ناتوبادرک ازساختار قومی وملی از علویها واهل تسنن ،دوروزی ها وکردها در سوریه با پرابلم دشواری جدی مواجه گشته، نهایتاءبا احتیاط عمل مینمایند ،درصورت پیروزی این تند روان که شعارهای تند اسلامی میدهند مشکل سوریه بیشتر از دوران زمام داری بشارالاسد خواهد شد . 
ولی اگر جریانات اخیر وکشمکش ها به همین گونه ادامه یابد شعله های این جنگ به عراق لبنان اردن وحتی اسراییل سرایت خواهدنمود در این صورت جمهوری اسلامی ایران نیز مجبور به مداخلۀ نظامی خواهد شد، آریش نیروها طوری اعیار خواهد گشت دولت بشارلاسد که در کنترول علویان است با ایران و عراق در صف واحد قرار خواهد گرفت قطر وترکیه، عربستان واهل تسنن عراق وسوریه در صف مقابل به جنگ وقیام ادامه خواهند داد.

ظهوروسقوط یک دیکتاتور… 1