آرشیف

2014-12-15

ابراهیم ساغری

بــنـــــــازم

وطـن خـورشـيـد تـابـانـت بـنـازم
بـهـــارو بـــادو بــارانـت بـنــازم

شـگـوفــه هــای بـادام و بنفـشه
نـمـای بـاغ و بـوسـتـانـت بـنازم

هـمـی رويـد زخـاکت لالهٔ عشق
گـل و نـرگـس و ريـحـانـت بنازم

تـابـسـتـانـت پـر از قـوت غنيمت
خـزان بـرگ ريــزانـــت بـنـــازم

ديگر از سوز سرما کس نـنـالد
يـخ و بــرف زمـستـانــت بـنازم

هميشه خواهمت سر سبز و خرم
تـمـام دشــت و دامـانـت بـنـازم

بـــه دل کــوهـــای بـام پـامـيــر
لـعـل نــاب بــدخـشـانـت بـنـازم

تـــاريخ و عابدات شهر غزنين
شـکـــوه ديـن و ايـمانت بـنازم

مـحـک زدی خـوب و بـد زمانه
نــام و نـنـگ نـيـاکـانـت بـنـازم

بــه عــالــم نـام تـو جـاويد بادا
زهــی غـيـــرت افـغـانت بنازم

سـاغـری؛ از قفس شام غـربت
فـضـــای گـرم آشـيـانـت بـنـازم