آرشیف

2015-6-1

مولانا کبیر فرخاری

بـــه دست خود نسیم از غور و فرخار

استاد گرامی فضل الحق (فضل)؛ صحت، سلامت و موفقیت جاویدانی از نظر روانی برایتان از خداوند آرزو می برم. امید است احتراماتم را بپذیرید و شعر گونه یی را که به تقریظ شعر تان ترتیب داده ام قبول فرمائید.

((خوشا غور و خوشا آب و هوایش
خوشا دشت و در و کوه و فضایش))
برد صیت ادب بر چرخ گردون
به بال شعر (فضل) آهنگ نایش
صدف دارد گهر در کشور دل
نشاند نظم تر الماس جایش
بنازم (فضل) نامی را در اخلاق
به زیر خرقه می جوشد صفایش
صدای کاروان دور غوری
به گوش نُه فلک پیچد درایش
به دست خود نسیم از غور و فرخار
ز هر دو دفتر گل می کشایش
به یک پیرایه می بینم دو برزن
کشد (فرخاری) چون خس کهربایش

عبدالکبیر فرخاری ونکوور – کانادا