آرشیف

2014-12-31

aatila

بـــه در قـلـبــم قـفــــل بستم

 

به در قلبم قفل بستم

تا جای برای عزیزان پیمان شکن نباشد

از بلندی آسمان و از غرور خود

در گوشم قصه نخواند

واز وعده های بی پیمان

زمان زدستم نرود

از نیررنگ رسیدن به مقام

از این بعد

با احساسم بازی نکند

،از کوچه های سر گردان

و خاک آلودبرایم قصه نسازد

واز فضآی تلخ عمرم بهره نگیرد

وبا اندک مقام

از قول و قرار فرار نکند

ولحظه های بد را با من

وخوش را با دیگران سپری نکند

با تاسف از دوستم به مقام رسید

به بهانه مصروفیت

غرق خوشی شد

ندانست ارزش مقام را

این است آخرین پیام

برای بی تفاوت بودن