آرشیف

2015-3-5

عصمت الله راغب

بـــه افــراد مستعار بجای دشنام لبخند باید زد!

گرچند به نظر می رسد آنانیکه ازمستعار زیاد خسته اند وقتی چشمان شان به عنوان این نوشته می افتد یک دلهره گی نفرت آمیز را برایشان پیش می کند، اما من معتقد براین هستم، هرپدیده که برای آسایش انسان خلق شده، چی این خلایق سنگ وچوب، گیاه وحبوبات وغیره  باشد که آفریده گار آن الله بی نیازاست چی پدیده های دیگری مثل تکنالوژی که شامل کمپیوتر، تلویزیون ، انترنت، فیسبوک وغیره می شود که درعالم مجاز آفریده دست بشر است، حقیقت امر این است که همه این پدیده ها برای آسایش زنده گی بشر صنع شده ومی شود تا انسان از آن برای علایق خویش استفاده مفیده ببرد، مسلماٌ که فاعل وبه کار اندازنده همه این اشیاه طبعیت، موجود باکرامت بنام انسان است و انسان دراستفاده آن خود را مختار می داند وپیامد کارانسان از این مخلوق دردو بعد مثبت ومنفی منتها می شود وبوسیله همین نتیجه حاصیله از استفاده این پدیده ها در پیشگاه الله متعال حساب می دهیم. فیسبوک هم که آفریده خلاقیت ذهنی بشراست از این امرمستثنی نیست، فقط چیزی که خیلی درامر استفاده این ابزار مهم است مربوط به معیاروملاک های انسانیست که آنرا بحیث یک کاربر به خواسته های متفاوت می چرخاند. حالا فرق نمی کند که فیسبوک مستعار باشد یا غیر مستعار هرآنچه که ازآن آدرس تبارز می آبد بیانگر اخلاق باطنی شخصی است که درعقب فیسبوک نشسته است این آدم اگر دارای اخلاق وسجایای ستوده شده باشد ووجدان سلوک انسانی بیدار درقبال ارزشگزاری به همنوع اش داشته باشد، ممکن وجدان وغیرتش که ممیزه برای تفکیک خیروشر است اجازه اش ندهد  که به دیگران از پشت پرده توهین کند، اگرچند که دردنیای مجازی همه چیز مان از پشت پرده صورت می گیرد، وقتی میخواهیم باهمدیگر مفاوضه وگفتگوی داشته باشیم یک عایل در بین ما کاربران فیسبوک نهفته است که از قدرت تشخیص چهره، لباس و موقعیت شخص مقابل میکاهد وآنچه را که تکنالوژی به ما میسر می سازد تنها جویا شدن  ازحال واحوال یکدیگر فقط با چند سوال کوتاه است وبس، اما دراین اواخر درخصوص مستعار واستفاده جویی از فیسبوک  گراف شکایت ها را بالاتراز شکایت های انتخاباتی بلند برده است، اما هیچ کس نیست که این درد را دوا کند، من خیلی شایسته می دانم آنانیکه ازفیسبوک استفاده سوء می کنند به دشنام  می پردازند بهترین مبارزه درمقابل آنان سکوت ولبخند است تا بدین وسیله عزت وعفت مان رعایت شود. بدون شک که فیسبوک های مستعار وفاعلین آن که سوء قصد داشته باشد، مانند آتش است که هرقدر برآن پوف کنید به همان اندازه شعله ور می شود. اما نکته ظریف دیگری  را که درقبال مستعارات می خواهم به عرض برسانم این است که بعضی دوستان بی پرده الفاظ قبیح را بحق صاحبان مستعار استفاده می کنند ودردفاع ازخود بدون توجه به اینکه دربیشه مستعارات ممکن شیران  هم خوابیده باشد آنان را حرف ناسزا می گویند که این به ظن بنده کارچندان منطقی واخلاقی نیست، من این توهین را که با لفظ عام، مستعارات را دشنام می دهیم بجا نمیدانم وآنرا شبیه آن می خوانم که وقتی درامریکا یک انسان غیردین، توهین به مقدسات می کند ما بدون اینکه مسلمانان مقیم درامریکا را استثنی قرار دهیم، میگوییم مرگ برامریکا! درحالیکه اگر هدف ما کل به اراده جز باشد پس این لطف نامیمون ما شامل حال مسلمانان وهم کیشان ما درامریکا نیز می شود. بنابراین درفیسبوک نیز چنین فورمول را داریم من به گونه مثال از فیسبوک های مستعارکه درغور نامهای مطبوعاتی دارند وفاعلین آن ها هنوز معلوم نیست نام می برم " غورات تایمز، غورپریس و امثال اینها……" که تاهنوز غیر از کارهای مطبوعاتی ونشر مطالب درخورمطالعه  که صد درصد مفید  وبه نفع مردم وجامعه اند دیگر کارهای مغایر روحیه فضای مجازی  را انجام نداده اند و لفظ توهین براینها راحرام وناروا میدانم. چی جای که برآنها ناجایز گفتن کارعقلانی نیست بلکه از کارشان تقدیر کنیم تاباشد که بدین وسیله درعرصه مطبوعات گام بسوی پیشرفت ومدنیت گذاشته باشیم.
نوت: دوستان عزیز چنین نپندارید که بنده هم یکی از طرفداران استفاده مستعارات هستم، نه خیر! نه مستعار دارم و نه هم به توهین وتحقیر برادران خود مایلم، چون عمل توهین را ازسوی خود عقلانی ومنطقی نمی دانم. اما با هیچ مستعاری هم مشکل ندارم وهمگی شان را به لحاظ آنکه درعقب این مستعارها آدم های باسواد واهل علم اند احترام شان می گذارم.

عصمت الله راغب