آرشیف

2016-5-15

رسول پویان

بــــلای جـنـگ و فـسـاد

ز ابــر تـیـرۀ دولـت فـسـاد می بـارد
گلـولـه بـر بـدن عـدل و داد می بارد

گـشـایـشــی نـبــود در دفـاتــر دولـت
دراوج رشـوه خوری انسداد می بارد

به روی صفـحۀ سیمین دفتر و دیوان
نه خــط خامه که رنگ دواد می بارد

به زیـر نام تخصص و مسلکی بـودن
ز خویش خوری شان بیسواد می بارد

رکـود بر سـر کشور زند سنگ گران
به شـهر و قـریـۀ میهن کساد می بارد

بجای کاروعمل حرف مفت می گویند
ز طمـطـراق و سـفـر انعـقاد می بارد

زدرد کینۀ قومی دل وطن خون است
بـه جـای وحـدت ملی تضـاد می بارد

تگرگ یاس بهـر فصل بـر سـر مردم
نه قطره قطره و کم بـل زیاد می بارد

ز زهـر چرس و افیون مافیا در ملک
به هـر طـرف نگـری اعتیاد می بارد

ز هـم نـوایــی نـاتـو و دولـت و مافی
شکست و ریخت سرِ اقتصاد می بارد

مذاب کـورۀ وحشت به صورت مردم
نـه از دهـانـۀ تنگ از گـشاد می بارد

ز مغـز گندۀ افراطیون بـه جای کمال
عـفـونت و مـرض و انجماد می بارد

پلان داعـش و طالـب پیاده می گردد
اگـرچـه از هـمه سـو انـتقاد می بارد

گذشت عمروطن دردسیسه و بحران
بـلای جـنـگ بـه نـام جـهاد می بارد

12/5/2016