آرشیف

2015-11-27

mazizi

بـــــه مدعیان دروغین حقوق بشر

آنهــا کــه از حقوق بشر بیش دم زنند
خود بیشتربه فرق بشر توپ وبم زنند
 
از بهر نفت ومعدنِ الماس ویا طــلا
سر های بیشمار به تیـغ ستم زننـد
 
گر گربه وسگی بشود کشته زین کسان
با انتقــام خــویش ، جهان را بهم زننـــد
 
بر کُشته های مردم بُرما ومصروشــــام  
هرگز نه بردهان سخن از بیش وکم زنند
 
ساز خــوشی بمیهن خود پنجـه میکنند
بر ملک مسلمین همه شیپـورغـم زننـد
 
با زور وظلم وکشتن واشغال هر کجا
خواهند که سر نوشت بشررا رقم زننـد
 
  درمان درد مُلک  مخواه از ستمگــران !
یا زانکسان که سجده بپول وصنم زنند
 
از جانوران وحش دو پا کن حذر«عزیز»

هر چند که از حقوق بشر،بیش دم زننـد

پایان
****************
محمد عزیز (عزیزی)
ساعت 17:45
یکشنبه  دوم قوس سال 1394
   
22-11-2015برابر به :